Zápisnica  č. 10

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa 26.01.2012.

Súťažná komisia SsZĽH

 

1.      Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre výkon pravidiel hry mladších žiakov – 7. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2011/2012, str. 85,86, za  nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 7. ŠHT / MHK Dolný Kubín hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7298 zo dňa 14.01.2012 družstiev HC Lučenec – MHK Dolný Kubín výsledkom 5 : 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HC Lučenec z dôvodu, že družstvo MHK Dolný Kubín nastúpilo na stretnutie s 1 brankárom.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

2.      Ukladá MHK Dolný Kubín uhradiť do 13.02.2012 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7298 družstiev HC Lučenec – MHK Dolný Kubín zo dňa 14.01.2012.

3.      Za porušenie ustanovení čl. 53, písm. b) SP SZĽH trestá družstvo I. ligy starších žiakov HC Lučenec hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a), a čl. 56 SP SZĽH  vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia  I. ligy  starších žiakov č. 9304 zo dňa 21.01.2012 družstiev HK 95 Považská Bystrica – HC Lučenec 5 : 0  a priznaním 2 bodov v prospech družstva HK 95 Považská Bystrica z dôvodu zavineného nedostavenie sa  a  nenastúpenie  družstva  HC  Lučenec  na  uvedené  stretnutie.

Zároveň SK  SsZĽH  odstupuje  tento  prípad  na disciplinárne doriešenie DK SsZĽH.

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní odo  dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v zmysle SP SZĽH, čl. 66.


Baltazár   L a c a   v. r.                                                            Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                                  sekretár SsZĽH