Z á p i s   č. 9  /  2 0 1 1– 2 0 1 2

 

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH, v Banskej Bystrici dňa 28. 12. 2011

 

9 – 1/11-12: Rozhodnutie:

 

a) Ukladá MHK 32 Liptovský Mikuláš uhradiť do 16 01. 2012 na SsZĽH pokutu 83,00 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 4. za zavinené nedostavenie sa a nenastúpenie na nemajstrovské stretnutie SDP 5. ročník č. 5126 družstiev HKM Rimavská Sobota - HK 32 Liptovský Mikuláš dňa 18.12 2011.

b) Ukladá MHK 32 Liptovský Mikuláš uhradiť do 16.01.2012 na SsZĽH poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu nenastúpenia na nemajstrovské stretnutie č. 5126 SDP 5. ročník podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 201/2012, II.   Ustanovenia, bod č 3.

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do 15  dní  odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle DP SZĽH,  čl. 31.

 

Ján  Ď u r a n a    v. r.                                                             Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                                  sekretár  SsZĽH