Z á p i s   č. 8  /  2 0 1 1– 2 0 1 2

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH, v Banskej Bystrici dňa 21. 12. 2011

 

 

 

 

8 – 1/10-11 : Rozhodnutie:

a) Na základe splnenia podmienok stanovených DP SZĽH, čl. 34 vyhovela  žiadosti hráča HC Lučenec Michala Novodomského č RP 24965 o  zmenu zvyšku nepodmienečného trestu uloženého DK SsZĽH, pod č. Rozhodnutia : 6-1/11-12 zo dňa 08.11.2011 a zmenila ho na podmienečný trest 3 / tri / majstrovské stretnutia na skúšobnú dobu 3 mesiace od        21.12.2011 do 21.03.2012.

 

b) Ukladá HC Lučenec uhradiť na SsZĽH do 12.01.2012 poplatok 8,30 € za prerokovanie žiadosti o zmenu disciplinárneho trestu menovanému hráčovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 - 2012, II. Ustanovenia, bod č. 3.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá HC Lučenec.

 

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do 15 dní  odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle DP SZĽH,  čl. 31.

 

 

Ján  Ď u r a n a    v. r.                                                 Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                       sekretár  SsZĽH