Z á p i s   č. 7  /  2 0 1 1 – 2 0 1 2

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH, v Banskej Bystrici dňa 15. 12. 2011

 

7 – 1/11-12 : Rozhodnutie

a) Trestá trénera MHC Martin a.s. p. Viliama Škutu podľa DP SZĽH, Príloha 2B, bod 12, pokutou vo výške 10,00 € z dôvodu porušenia ustanovenia Rozpisu súťaží  riadených SsZĽH pre súťažný ročník 2011/2012, strana 7, bod 6 a to tým, že umožnil  štart 5 – tim hráčom v stretnutiach SDP 4. ročník dňa 27.11.2011 v Dolnom Kubíne – SVITAČ Daniel, NAGY Boris, ULBRICHT Tomáš, POLÁČIK Lukáš, a  BUBICA Maximilián, ktorí neboli na zozname hráčov potvrdeného SsZĽH.

b) Ukladá MHC Martin uhradiť na  SsZĽH do 30.12.2011 poplatok 8,30 € za  prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu uvedenému trénerovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 / 2011, II. Ustanovenie, bod 3.

c) Za výkon rozhodnutia zodpovedá MHC Martin a.s.

 

7 – 2/11-12 : Rozhodnutie:

Ukladá rozhodcovi Ivanovi Palugovi uhradiť do 30.12.2011 na SsZĽH pokutu vo  výške paušálu t.j. 9, 00 € podľa DP SZĽH, čl. 18, písm. a ) z dôvodu, že umožnil štart   5 – tim hráčom MHC Martin v stretnutiach SDP 4. ročník dňa 27.11.2011 v Dolnom Kubíne – SVITAČ Daniel, NAGY Boris, ULBRICHT Tomáš, POLÁČIK Lukáš a BUBICA Maximilián, ktorí neboli na zozname hráčov potvrdeného SsZĽH.

 

7 – 3/11-12 : Rozhodnutie:

Ukladá rozhodcovi Tomášovi Pethömu uhradiť do 30.12.2011 na SsZĽH pokutu vo výške paušálu t.j. 9, 00 € podľa DP SZĽH, čl. 18, písm. a ) z dôvodu, že umožnil štart   5 – tim hráčom MHC Martin v stretnutiach SDP 4. ročník dňa 27.11.2011 v Dolnom Kubíne – SVITAČ Daniel, NAGY Boris, ULBRICHT Tomáš, POLÁČIK Lukáš a  BUBICA Maximilián, ktorí neboli na zozname hráčov potvrdeného SsZĽH.

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do 15  dní  odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle DP SZĽH, čl. 31.

 

Ján  Ď u r a n a    v. r.                                                 Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                     sekretár  SsZĽH