Z á p i s   č. 6  /  2 0 1 1– 2 0 1 2

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽHv Banskej Bystrici dňa  08. 12. 2011

 

 

6 – 1/11-12: Rozhodnutie:

a) Trestá hráča HC Lučenec Michala Novodomského č. RP 24965 zastavením činnosti nepodmienečne na 6 majstrovských stretnutí od 27.11.2011 za kopnutie protihráča po prerušení hry v majstrovskom stretnutí I. lige mladších žiakov č. 7256 družstiev HK Brezno – HC Lučenec zo dňa 26.11.2011 podľa DP SZĽH, Príloha 1A, ods. 9 , písm. a ).

 

b) Ukladá HC Lučenec uhradiť na SsZĽH do 20.12.2010 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu uvedenému hráčovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 / 2012, II. Ustanovenie, bod 3.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá HC Lučenec.

 

c) Ukladá HC Lučenec uhradiť na SsZĽH do 20.12.2011 pokutu 10,00 € podľa DP SZĽH, Príloha 2B, bod 13, nezáujem klubu o prerokovanie disciplinárneho prípadu, uloženie TH hráčovi Michalovi Novodomenskému č. RP 24965 – nedodržanie ustanovenia čl. 26, DP SZĽH.

 

 

6 – 2/11-12: Rozhodnutie:

Ukladá rozhodcovi Mgr. Vladimírovi Janovskému uhradiť do 20.12.2011 na SsZĽH pokutu vo výške paušálu t.j. 16,60 € podľa DP SZĽH, čl. 18, písm. a ) z dôvodu oneskoreného odoslania zápisu z nemajstrovského stretnutia SDP 5. ročník č. 5090 družstiev MHC Martin – HK 95 Považská Bystrica zo dňa 16.11.2011, zápisy odoslané 02.12.2011.

 

 

Proti  rozhodnutiu  Disciplinárnej  komisie  SsZĽH  je  možné  odvolať sa  do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle

DP SZĽH, čl. 31.

 

 

 

 

Ján  Ď u r a n a    v. r.                                      Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                          sekretár  SsZĽH