Z á p i s   č. 5  /  2 0 1 1– 2 0 1 2

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽHv Banskej Bystrici dňa 24. 11. 2011

 

5 – 1/11-12: Rozhodnutie:

Ukladá rozhodcovi Michalovi Mesárošovi uhradiť do 09.12.2011 na SsZĽH pokutu vo výške paušálu t.j. 16, 60 € podľa DP SZĽH, čl. 18, písm. a ) z dôvodu oneskoreného odoslania zápisov z  majstrovských stretnutí I. ligy starších a mladších žiakov č. 9221 / 6221 družstiev MHK 32 Liptovský Mikuláš– HK Púchov zo dňa 22.10.2011, zápisy odoslané 27.10.2011.

 

5 – 2/11-12: Rozhodnutie:

Ukladá rozhodcovi Jozefovi Kapustovi uhradiť do 09.12.2011 na SsZĽH pokutu  vo výške paušálu t.j. 16, 60 € podľa DP SZĽH, čl. 18, písm. a ) z dôvodu oneskoreného odoslania zápisov z  majstrovských stretnutí I. ligy starších a mladších žiakov č. 8220 / 6220 družstiev HC 07 Detva – MŠH Prievidza - mládež zo dňa 22.10.2011, zápisy odoslané 31.10.2011.

 

5 – 3/11-12: Rozhodnutie:

a) Trestá hráča HK 95 Považská Bystrica Patrika Moravíka č. RP 21143 zastavením činnosti nepodmienečne na 6 majstrovských stretnutí od 14.11.2011 za verbálne napádanie a vulgárne urážky hlavného rozhodcu po prerušení hry v majstrovskom stretnutí I. lige starších žiakov č. 9236 družstiev MHK Dubnica nad Váhom - HK 95 Považská Bystrica zo dňa 12.11.2011 podľa DP SZĽH, Príloha 1A, ods. 8 , písm. b).

 

b) Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť na SsZĽH do 09.12.2011 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu uvedenému  hráčovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 / 2012, II. Ustanovenie, bod 3. Za výkon rozhodnutia zodpovedá HK 95 Považská Bystrica.

 

c) Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť na SsZĽH do 09.12.2011 pokutu 10,00 € podľa DP SZĽH, Príloha 2B, bod 13, nezáujem klubu o prerokovanie disciplinárneho prípadu, uloženie TH hráčovi Patrikovi Moravíkovi – nedodržanie ustanovenia čl. 26, DP SZĽH.

 

 

 

Proti  rozhodnutiu  Disciplinárnej  komisie  SsZĽH  je  možné  odvolať sa  do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle

DP SZĽH, čl. 31.

 

 

 

 

 

Ján  Ď u r a n a    v. r.                                                 Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                     sekretár  SsZĽH