Z á p i s   č. 20 / 2 0 1 0– 2 0 1 1

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  24. 03. 2011.

20 – 1/10-11: Rozhodnutie :

Ukladá rozhodcovi Erikovi Pacalajovi uhradiť na SsZĽH do 12.04.2011 pokutu vo výške paušálu t.j. 16,60 € podľa DP SZĽH, bod 18, písm. a) z dôvodu oneskoreného zaslania Zápisov zo stretnutí I. ligy starších a mladších žiakov č.8388 / 6388 hrané dňa 01.03.2011 družstiev MHC Martin - MHK 32 Liptovský Mikuláš. Zápisy odoslané 21.03.2011.

 

20 – 2/10-11: Rozhodnutie

a) Trestá zapisovateľa MHC Martin Ondreja Olveckého finančnou pokutou 10 € v zmysle DP SZĽH, čl. 9, písm. a) z dôvodu porušenia SP SZĽH, čl. 41, a nedodržanie – „ Prílohy č. 3 Doplnky pokynov na správne vypisovanie Zápisov – SP SZĽH “ a to : hráči nie sú v zápise napísaní vzostupne,   prepisované čísla hráčov v stretnutiach I. ligy starších a mladších žiakov č. 6388 družstiev MHC Martin – MHK 32 Liptovský Mikuláš dňa 01.03.2011 a č. 9399 družstiev MHK Dubnica nad Váhom – MHC Martin dňa 19.03.2011 hraný na ZŠ MHC Martin.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá MHC Martin.

 

b) Ukladá MHC Martin uhradiť na SsZĽH do 12.04.2011 poplatok 8,30 € za  prerokovanie trestu menovanému zapisovateľovi podľa Rozpisu súťaží  SsZĽH 2010-2011, II. Ustanovenia, bod č. 3.

 

 

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle DP SZĽH, čl. 31.

 

 

 

 

 

Ján  Ď u r a n a    v. r.                                                             Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                                  sekretár  SsZĽH