Z á p i s   č. 19 / 2 0 1 0– 2 0 1 1

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  18. 03. 2011.

19 – 1/10-11: Rozhodnutie :

a) Za porušenie ustanovení čl. 28, písm. f) SP SZĽH trestá HK Brezno pokutou 33,00 € podľa DP SZĽH, Príloha  2B, bod 12 z dôvodu nezabezpečenia ochrany rozhodcu pri odchode  z ľadovej plochy do šatne rozhodcov po ukončení I. tretiny majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7309 družstiev HK Brezno – HK Púchov dňa 05.03.2011.

Termín splatnosti vyrúbanej pokuty je do 08.04.2011.

 

b) Ukladá HK Brezno uhradiť na SsZĽH do 08.04.2011 poplatok 8,30 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2010 / 2011, II. Ustanovenie, bod 3.

 

c) Za výkon rozhodnutia zodpovedá HK Brezno.

 

19 – 2/10-11: Rozhodnutie:

Ukladá rozhodcovi Marošovi Mujgošovi uhradiť na SsZĽH do 08.04.2011pokutu vo výške paušálu t.j. 16,60 € podľa DP SZĽH, bod 18, písm. a) z dôvodu oneskoreného zaslania Zápisu zo stretnutia SDP č.5126 družstiev MHC Martin - MsHK  Žilina hraný dňa 06.03.2011. Zápis odoslaný 12.03.2011.

 

19 – 3/10-11: Rozhodnutie:

a) Trestá trénera HK 95 Ing. Radoslava Bielečku podmienečne podľa DP SZĽH, Príloha 1A, ods. 8, písm. a) na 4 / štyri / majstrovské stretnutia na skúšobnú dobu 3 / tri / mesiace od 06.03.2011 do 27.03.2011 s prerušením od 01.09.2011 do 10.11.2011 z dôvodu verbálneho napadania rozhodcu v majstrovskom stretnutí I. ligy mladších žiakov č. 7386 družstiev MHK Dubnica nad Váhom – HK 95 Považská Bystrica dňa 05.03.2011.

 

b) Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť na SsZĽH do 08.04.2011 poplatok 8,30 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému  trénerovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2010 / 2011, II. Ustanovenie, bod 3.

 

c) Za výkon rozhodnutia zodpovedá HK 95 Považská Bystrica.

 

 

19 – 3/10-11: Rozhodnutie:

 

a) Trestá asistenta trénera HK 95 Považská Bystrica Jána Hrenáka napomenutím podľa DP SZĽH, čl 4, ods. 1, písm. a) z dôvodu verbálneho napadnutia rozhodcu v majstrovskom stretnutí I. ligy mladších žiakov č. 7386 družstiev MHK Dubnica nad Váhom – HK 95 Považská Bystrica dňa 05.03.2011.

 

b) Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť na SsZĽH do 08.04.2011 poplatok 8,30 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému asistentovi trénerovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2010 / 2011, II. Ustanovenie,bod 3.

 

c) Za výkon rozhodnutia zodpovedá HK 95 Považská Bystrica.

 

 

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle DP SZĽH, čl. 31.

 

 

 

Ján  Ď u r a n a    v. r.                                                             Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                                   sekretár  SsZĽH