Z á p i s   č. 18 / 2 0 1 0 – 2 0 1 1

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  10. 03. 2011.

18 – 1/10-11: Rozhodnutie :

DK SsZĽH predvoláva na disciplinárne konanie:

 

a) Trénera p. Ing. Radoslava Bielečku a asistenta trénera p. Jána Hrenáka HK 95 Považská Bystrica k prerokovaniu verbálneho napádania rozhodcu počas majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7386 družstiev MHK Dubnica nad Váhom – HK 95 Považská Bystrica zo dňa 05.03.2011.

 

b) Za výkon rozhodnutia zodpovedá HK 95 Považská Bystrica.

18 – 2/10-11: Rozhodnutie :

DK SsZĽH predvoláva na disciplinárne konanie:

 

Pána Karola Garguláka rozhodcu majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7386 družstiev MHK Dubnica nad Váhom – HK 95 Považská Bystrica zo dňa 05.03.2011.

 

Zasadnutie DK SsZĽH sa uskutoční dňa 18.03.2011 o 13,00 hod. v sídle SsZĽH, č. dverí 5, Partizánska cesta 93, Banská Bystrica.

18 – 3/10-11: Rozhodnutie:

a) Trestá hráča HC Topolčany Martina Ďurčeka č. RP 18802 hosťujúceho podľa Prestupového poriadku SZĽH v zmysle čl. 10 v HK TJ Iskra Partizánske zastavením činnosti nepodmienečne na 1 / jedno / majstrovské stretnutie po obdržaní 5 VT podľa DP SZĽH, čl. 36 písm. c). V zmysle DP SZĽH, čl. 36, písm. h) sa tento trest prenáša do nasledujúcej sezóny 2011 / 2012.

 

b) Ukladá HK TJ Iskra Partizánske uhradiť na SsZĽH do 25.03.2011 poplatok 6,70 € za prerokovanie  prípadu uloženia disciplinárneho trestu uvedenému hráčovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2010 / 2011, II. Ustanovenie, bod 3.

Za  výkon  rozhodnutia  zodpovedá  HK  TJ  Iskra Partizánske.

 

c) Na vedomie ZsZĽH p. Ing. Milan Novák.

 

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle DP SZĽH, čl. 31.

 

 

 

Ján  Ď u r a n a    v. r.                                                             Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                                  sekretár  SsZĽH