Z á p i s   č. 17 / 2 0 1 0– 2 0 1 1

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  24. 02. 2011.

 

17 – 1/10-11: Rozhodnutie:

a) Trestá hráča MHK Dolný Kubín Jakuba Vankúša č. RP 20717 zastavením činnosti nepodmienečne na  1 majstrovské stretnutia po obdržaní 5 VT podľa  DP SZĽH, čl. 36/c.

Menovaný  hráč  nenastúpi  v majstrovskom  stretnutí  I.  ligy  starších  žiakov č.9383 družstiev MHK Dolný Kubín – HK Púchov dňa 26.02.2011.

 

b) Ukladá  MHK  Dolný  Kubín  uhradiť  na  SsZĽH  do  15.03.2011 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu uvedenému hráčovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2010 / 2011, II. Ustanovenie, bod 3.   Za výkon rozhodnutia zodpovedá MHK Dolný Kubín.

17 – 2/10-11: Rozhodnutie :

a) Trestá hráča MHK 32 Tomáša Škanderu č. RP 20484 zastavením  činnosti nepodmienečne  na  1 majstrovské stretnutia po obdržaní 5 VT podľa DP SZĽH, čl. 36/c.

Menovaný  hráč  nenastúpi  v majstrovskom  stretnutí  I. ligy  starších  žiakov č.9388 družstiev MHK 32 Liptovský Mikuláš – MHC Martin dňa 01.03.2011.

 

b) Ukladá MHK 32 Liptovský Mikuláš uhradiť na SsZĽH do 15.03.2011 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému hráčovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2010 / 2011, II. Ustanovenie, bod 3.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá MHK 32 Liptovský Mikuláš.

 

17 – 3/10-11: Rozhodnutie :

a) Trestá hráča HC ´05 Banská Bystrica Petra Kamenského č. RP 20746 zastavením  činnosti  nepodmienečne  na  1 majstrovské stretnutia po obdržaní 5 VT podľa DP SZĽH, čl. 36/c.

Menovaný  hráč  nenastúpi  v  majstrovskom  stretnutí I.  ligy  starších  žiakov č.  9382  družstiev  HC  ´05  Banská  Bystrica  –  MHK  Dubnica  nad  Váhom dňa 26.02.2011.

 

b) Ukladá HC ´05 Banská Bystrica uhradiť na SsZĽH do 15.03.2011 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému hráčovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2010 / 2011, II. Ustanovenie, bod 3.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá HC ´05 Banská Bystrica.

 

17 – 4/10-11: Rozhodnutie :

a) Trestá  zástupcu  družstva  HK Brezno Juraja Smidu  nepodmienečne podľa DP SZĽH, Príloha 1A, ods. 7, písm. b) na / 1 jeden / mesiac od 24.02.2011   do 23.03.2011 z dôvodu vzájomného verbálneho napádania sa so zástupcom   družstva MHK Dolný Kubín po ukončení majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov   č.  7359  dňa 31. 01. 2011 družstiev  MHK Dolný Kubín –  HK Brezno.

 

b) Ukladá  HK Brezno uhradiť na SsZĽH  do  15. 03. 2011  poplatok 8,30 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému zástupcovi družstva podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2010 / 2011,   II. Ustanovenie, bod 3.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá HK Brezno.

 

17 – 5/10-11: Rozhodnutie :

a) Trestá  zástupcu  družstva  MHK Dolný Kubín Ing. Miroslava Záhradníka nepodmienečne podľa DP SZĽH, Príloha 1A, ods. 7, písm. b) na / 1 jeden /        mesiac od 24.02.2011 do 23.03.2011 z dôvodu vzájomného verbálneho       napádania sa so zástupcom družstva HK Brezno po ukončení majstrovského stretnutia I.   ligy   mladších   žiakov   č.  7359  dňa 31. 01. 2011            družstiev   MHK Dolný Kubín – HK Brezno.

 

b) Ukladá  MHK Dolný Kubín uhradiť   na   SsZĽH  do  15. 03. 2011 poplatok 8,30 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému zástupcovi družstva podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2010 / 2011, II. Ustanovenie, bod 3.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá MHK Dolný Kubín.

 

17 – 6/10-11: Rozhodnutie :

 

Ukladá rozhodcovi Martinovi Kuchárovi uhradiť na SsZĽH do 15.03.2011 pokutu vo výške paušálu t.j. 16,60 € podľa DP SZĽH, bod 18, písm. a) z dôvodu oneskoreného zaslania Zápisov zo stretnutí I. ligy starších a mladších žiakov č.9368 / 7368 hrané dňa 12.02.2011 družstiev HK 95 Považská Bystrica – MHC Martin. Zápisy odoslané 22.02.2011.

 

17 – 7/10-11: Rozhodnutie :

 

Ukladá rozhodcovi Lukášovi Peterkovi uhradiť na SsZĽH do 15.03.2011 pokutu  vo výške paušálu t.j. 16,60 € podľa DP SZĽH, bod 18, písm. a) z dôvodu nezaslania Zápisov zo stretnutí I. ligy starších a mladších žiakov č.8354 / 6354 hrané dňa 29.01.2011 družstiev HK  Púchov  – HK Brezno. Zápisy do termínu  24.02.2011 neboli doručené na SsZĽH !

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle  DP SZĽH, čl. 31.

 

 

Ján  Ď u r a n a    v. r.                                                 Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                       sekretár  SsZĽH