Z á p i s   č. 16 / 2 0 10 – 2 0 1 1

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa 14. 02. 2011.

 

16 – 1/10-11: Rozhodnutie: DK SsZĽH predvoláva na disciplinárne konanie:

 

a) Trénera HK Brezno Mgr. Jána Cpina, zástupcu družstva HK Brezno  Juraja Smidu a manažéra mládeže HK Brezno Mgr. Tomáša Turňu k prerokovaniu podanej sťažnosti HK Brezno voči správaniu sa zástupcu družstva  MHK  Dolný  Kubín  po  ukončení  majstrovského  stretnutia

I. ligy mladších žiakov č. 7359 menovaných družstiev zo dňa 30.01.2011.

 

b) Za výkon rozhodnutia č. 16 – 1/10-11, písm. a), zodpovedá HK Brezno.

 

 

16 – 2/10-11: Rozhodnutie: DK SsZĽH predvoláva na disciplinárne konanie:

a)  Zástupcu družstva MHK Dolný Kubín Ing. Miroslava Záhradníka,zapisovateľa Jakuba Piňáka, usporiadateľa Jozefa Kmeťa a riaditeľa  MHK Dolný Kubín Mgr. Miroslava Drába k prerokovaniu podanej sťažnosti HK Brezno voči správaniu sa zástupcu družstva MHK Dolný Kubín po ukončení majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov  č. 7359 menovaných družstiev zo dňa 30.01.2011.

 

b) Za výkon rozhodnutia č. 16 – 2/10-11, písm. a), zodpovedá   MHK Dolný Kubín.

 

Zasadnutie DK SsZĽH sa uskutoční dňa 24.02.2011 o 14,00 hod. v sídle SsZĽH, č. dverí 5, Partizánska cesta 93, Banská Bystrica.

 

 

16 – 3/10-11: Rozhodnutie :

a) Trestá trénera MsHK Žilina Mgr. Milana Ladivera napomenutím podľa DP SZĽH, čl. 4, bod 1, písm. a) z dôvodu verbálneho napadania rozhodcu po ukončení majstrovského stretnutia I. ligy starších žiakov č. 8358 družstiev MsHK Žilina – MHK 32 Liptovský Mikuláš zo dňa 30.01.2011.

 

b) Ukladá MsHK Žilina uhradiť na SsZĽH do 01.03.2011 poplatok 8,30 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému  trénerovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2010 / 2011, II. Ustanovenie, bod 3.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá MsHK Žilina.

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle DP SZĽH, čl. 31.

 

 

 

Ján  Ď u r a n a    v. r.                                                 Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                      sekretár  SsZĽH