Z á p i s   č. 15 / 2 0 1 0– 2 0 1 1

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  20. 01. 2011.

 

15 – 1/10-11: Rozhodnutie:

a) Trestá HK TJ Iskra Partizánske finančnou pokutou 10 € v zmysle DP SZĽH,Príloha 2 B, bod 12 z dôvodu porušenia SP SZĽH, Príloha č.3 – Doplnky pokynov na správne vypisovaní Zápisov , z dôvodu odmietnutia podpísania Zápisu o stretnutí zástupcom družstva Jozefom Páleníkom po  ukončení majstrovského stretnutia II. ligy dorast – juniori č. 410 družstiev      HKM Rimavská Sobota - HK Iskra Partizánske dňa 07.01.2011.

Termín splatnosti vyrúbanej pokuty je do 07.02.2011.

 

b) Ukladá HK TJ Iskra Partizánske uhradiť na SsZĽH do 07.02.2011 poplatok 8,30 € za prerokovanie uloženie disciplinárneho trestu zást. družstva Jozefovi Páleníkovi  podľa  Rozpisu súťaží  SsZĽH 2010-2011, II. Ustanovenia, bod č. 3.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá HK TJ Iskra Partizánske.

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle                           DP SZĽH, čl. 31.

 

 

Ján  Ď u r a n a    v. r.                                                 Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                      sekretár  SsZĽH