Z á p i s   č. 14  /  2 0 1 0– 2 0 1 1

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa 13. 01. 2011.

 

 

14- – 1/10-11: Rozhodnutie:

 

a) Trestá hráča MHK 32 Liptovský Mikuláš Libora Uličného č. RP 20483 zastavením  činnosti  nepodmienečne  na  1 majstrovské stretnutia po obdržaní

5 VT podľa DP SZĽH, čl. 36/c.

Menovaný  hráč  nenastúpil  v majstrovskom  stretnutí I. ligy mladších  žiakov

č.9333 družstiev MHK 32 Liptovský Mikuláš – HK 95 Považská Bystrica dňa 08.01.2011.

 

b) Ukladá MHK 32 Liptovský Mikuláš uhradiť na SsZĽH do 28.01.2011 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému hráčovi podľa            Rozpisu súťaží SsZĽH 2010 / 2011, II. Ustanovenie, bod 3.

 

14 – 2/10-11: Rozhodnutie :

a) Trestá trénera MŠHK Prievidza Mgr. Pavla Takáča zastavením činnosti podmienečne na 1 / jeden / mesiac a skúšobnú dobu 3 / tri / mesiace od 19.12.2010 do 19.03.2011 podľa DP SZĽH, Príloha 1A, čl. 1, písm. a), z dôvodu , že menovaný tréner umožnil štart 6 / šiestym / hráčom HK TJ Iskra   Partizánske - Jakub Martiška RP 23550, Alexander Hvizdoš RP 23542, Róbert    Padúch RP 23546, Róbert Raučina RP 22629, Jakub Šiška RP 22631, Enrik Švec RP 22632, ktorí sú na hosťovaní podľa PP SZĽH, čl. 14 v MŠHK Prievidza v majstrovskom stretnutí I. ligy mladších žiakov č. 6315 zo dňa 18.12.2010 družstiev MHK Dubnica nad Váhom - MŠHK Prievidza – neoprávnený štart hráča SP SZĽH, čl. 53, písm. d).

 

b) Ukladá MŠHK Prievidza uhradiť na SsZĽH do 28.01.2010 poplatok 8,30 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému trénerovi podľa Rozpisu SsZĽH, 2010/2011, II. Ustanovenie, bod 3

Za výkon rozhodnutia zodpovedá MŠHK Prievidza.

 

14 – 3/10-11: Rozhodnutie :

a) Trestá zástupcu družstva  MŠHK Prievidza Branislava Hubáča zastavením činnosti podmienečne na 1 / jeden / mesiac a skúšobnú dobu 3 / tri / mesiace od 19.12.2010 do 19.03.2011 podľa DP SZĽH, Príloha 1A, čl. 1, písm. a), z dôvodu , že menovaný zástupca  umožnil štart 6 / šiestym / hráčom HK TJ Iskra Partizánske - Jakub Martiška RP 23550, Alexander Hvizdoš RP 23542, Róbert Padúch RP 23546, Róbert Raučina RP 22629, Jakub Šiška RP 22631, Enrik Švec RP 22632, ktorí sú na hosťovaní podľa PP SZĽH, čl. 14 v MŠHK  Prievidza v majstrovskom stretnutí I. ligy mladších žiakov č. 6315 zo dňa 18.12.2010 družstiev MHK Dubnica nad Váhom - MŠHK Prievidza – neoprávnený štart hráča SP SZĽH, čl. 53, písm. d).

 

b) Ukladá MŠHK Prievidza uhradiť na SsZĽH do 28.01.2010 poplatok 8,30 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému zástupcovi družstva podľa Rozpisu SsZĽH, 2010/2011, II. Ustanovenie, bod 3

Za výkon rozhodnutia zodpovedá MŠHK Prievidza.

 

14 – 4/10-11: Rozhodnutie :

 

Ukladá rozhodcovi Róbertovi Baginovi uhradiť do 28.01.2011 na SsZĽH  pokutu vo výške paušálu t.j. 16,60 € podľa DP SZĽH, čl. 18, písm. a), z dôvodu, že umožnil štart 6 / šiestym / hráčom HK TJ Iskra Partizánske - Jakub Martiška RP 23550, Alexander Hvizdoš RP 23542, Róbert Padúch RP 23546, Róbert Raučina RP 22629, Jakub Šiška RP 22631, Enrik Švec RP 22632, ktorí sú na hosťovaní podľa PP SZĽH, čl. 14 v MŠHK Prievidza v majstrovskom stretnutí I. ligy mladších žiakov č. 6315 zo dňa 18.12.2010 družstiev MHK Dubnica nad Váhom - MŠHK Prievidza.

 

14 – 5/10-11: Rozhodnutie :

 

Ukladá rozhodcovi Martinovi Švihlíkovi uhradiť do 28.01.2011 na SsZĽH pokutu vo výške paušálu t.j. 16,60 € podľa DP SZĽH, čl. 18, písm. a), z dôvodu, že umožnil štart 6 / šiestym / hráčom HK TJ Iskra Partizánske - Jakub Martiška RP 23550, Alexander Hvizdoš RP 23542, Róbert Padúch RP 23546, Róbert Raučina RP 22629, Jakub Šiška RP 22631, Enrik Švec RP 22632, ktorí sú na hosťovaní podľa PP SZĽH, čl. 14 v MŠHK Prievidza v majstrovskom stretnutí I. ligy mladších žiakov č. 6315 zo dňa 18.12.2010 družstiev MHK Dubnica nad Váhom - MŠHK Prievidza.

 

14 – 6/10-11: Rozhodnutie :

 

a) Trestá MHC Martin finančnou pokutou 10 € v zmysle DP SZĽH, Príloha 2 B, bod 12 z dôvodu porušenia  SP  SZĽH,  Príloha  č.3  –  Doplnky  pokynov  na správne vypisovanie Zápisov , z dôvodu odmietnutia podpísania Zápisu o stretnutí zástupcom družstva Ing. Stanislavom Bernátom po ukončení   majstrovského stretnutia I. ligy mladších  žiakov  č.  7334  družstiev HKM Zvolen – MHC Martin dňa 08.01.2011.

Termín splatnosti vyrúbanej pokuty je do 28.01.2011.

 

b) Ukladá MHC uhradiť na SsZĽH do 28.01.2011 poplatok 8,30 € za prerokovanie uloženia disciplinárneho trestu menovanému zást. družstva podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2010-2011,   II. Ustanovenia, bod č. 3.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá MHC Martin.

14 – 7/10-11: Rozhodnutie :

 

a) Trestá zapisovateľa MHK Dolný Kubín Jakuba Piňáka napomenutím v zmysle DP SZĽH, čl. 4 , písm. a), z dôvodu porušenia SP SZĽH, čl. 41, písm. a) z dôvodu neúplne vyhotoveného Zápisu o stretnutí /nepodpísaný Zápis o stretnutí po stretnutí zástupcami družstiev / SDP 5. ročník č.5141 zo   dňa 09.01.2011 družstiev MHK Dolný Kubín – MHC Martin.

 

b) Ukladá MHK Dolný Kubín uhradiť na SsZĽH do 28.01.2011 poplatok 8,30 € disciplinárnej komisie za prerokovanie udelenia trestu menovanému  zapisovateľovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2010 - 2011, II. Ustanovenia,    bod č.3.

 

14 – 8/10-11: Rozhodnutie :

 

a) Trestá rozhodcu Ivana Palugu napomenutím v zmysle DP SZĽH, čl. 4 , písm. a), z  dôvodu zaslania nedostatočne a neúplne vyhotoveného Zápisu o stretnutí / nepodpísaný Zápis o stretnutí po stretnutí zástupcami družstiev / SDP 5. ročník č.5141 zo dňa 09.01.2011 družstiev MHK Dolný Kubín – MHC Martin.

b) Ukladá rozhodcovi Ivanovi Palugovi uhradiť na SsZĽH do 28.01.2011 poplatok 8,30 € disciplinárnej komisie za prerokovanie udelenia disciplinárneho trestu podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2010 - 2011, II. Ustanovenia, bod č.3

 

14 – 9/10-11: Rozhodnutie :

 

a) Trestá rozhodcu Jakuba Ladňáka napomenutím v zmysle DP SZĽH, čl. 4 , písm. a), z  dôvodu zaslania nedostatočne a neúplne vyhotoveného Zápisu o stretnutí /nepodpísaný Zápis o stretnutí po stretnutí zástupcami družstiev /  SDP 5. ročník č.5141 zo dňa 09.01.2011 družstiev MHK Dolný Kubín –  MHC Martin.

 

b) Ukladá rozhodcovi Jakubovi Ladňákovi uhradiť na SsZĽH do 28.01.2011 poplatok 8,30 € disciplinárnej komisie za prerokovanie udelenia disciplinárneho trestu podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2010 - 2011, II. Ustanovenia, bod č.3.

 

 

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do

15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle  DP SZĽH, čl. 31.

 

 

 

Ján  Ď u r a n a    v. r.                                                             Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                                sekretár  SsZĽH

 

Aktualizované ( Piatok, 14 Január 2011 14:48)