Zápisnica  č. 4

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa 13.01.2011.

Súťažná komisia SsZĽH  :

1.      Za porušenie ustanovení čl. 53, písm. d) SP SZĽH trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 6. ŠHT / MŠHK Prievidza hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56  SP SZĽH vyhlásením  kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6315 zo dňa 18.12.2012 MHK Dubnica nad Váhom – MŠHK Prievidza výsledkom 5 : 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva MHK Dubnica nad Váhom z dôvodu štartu 6 / šesť / hráčov HK TJ Iskra Partizánskeho hosťujúcich podľa PP SZĽH, čl 14 za MŠHK Prievidza v uvedenom stretnutí.

Zároveň SK SsZĽH odstupuje tento prípad na disciplinárne doriešenie  DK SsZĽH.

 

2. Ukladá MŠHK Prievidza uhradiť do 28.01.2011 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa

Rozpisu  súťaží  SsZĽH  2010 – 2011,  II.  Ustanovenia, bod č. 2. za prerokovanie

prípadu  kontumácie  majstrovského  stretnutia  I.  ligy  mladších  žiakov  č.  6315

družstiev MHK Dubnica nad Váhom - MŠHK Dubnica zo dňa 18.12.2010.

 

 

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15  dní

odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v zmysle SP SZĽH,

čl. 66.

 

Baltazár   L a c a   v. r.                                                                 Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                                      sekretár SsZĽH

 

Aktualizované ( Streda, 25 Máj 2011 12:58)