Z á p i s   č. 13  /  2 0 1 0– 2 0 1 1

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa 29. 12. 2011.

 

 

13- – 1/10-11: Rozhodnutie:

 

a) Trestá hráča MŠHK Prievidza  Tomáša Lespúcha č. RP 23885 zastavením činnosti nepodmienečne na 4 majstrovské stretnutia od 19.12.2010 za kopnutie hráča súpera bez zranenia v majstrovskom stretnutí I. ligy mladších žiakov č. 6315 družstiev MHK Dubnica nad Váhom – MŠHK Prievidza zo dňa 18.12.2010 podľa DP SZĽH, Príloha 1A, bod 9 , písm. a).

 

b) Ukladá MŠHK Prievidza uhradiť na SsZĽH do 14.01.2011 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu uvedenému hráčovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2010 / 2011, II. Ustanovenie, bod 3.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá MŠHK Prievidza.

 

13 – 2/10-11: Rozhodnutie :

a) Na základe splnenia podmienok stanovených DP SZĽH, čl. 34 vyhovela žiadosti hráča MHK 32 Liptovský Mikuláš Mateja Niňaja č RP 21402 o zmenu zvyšku nepodmienečného trestu uloženého DK SsZĽH, pod č. Rozhodnutia :   10-2/10-10. zo dňa 25.11.2010 a zmenila ho na podmienečný trest 4 / štyri / majstrovské stretnutia na skúšobnú dobu 3 mesiace od      23.12.2010 do 23.03.2011.

 

b) Ukladá MHK 32 Liptovský Mikuláš uhradiť na SsZĽH do 14.01.2010  poplatok 8,30 € za prerokovanie žiadosti o zmenu disciplinárneho trestu menovanému hráčovi podľa  Rozpisu   súťaží   SsZĽH   2010 - 2011, II. Ustanovenia, bod č. 3.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá MHK 32 Liptovský Mikuláš.

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do 15  dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle DP SZĽH, čl. 31.

 

 

Ján  Ď u r a n a    v. r.                                                 Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                       sekretár  SsZĽH