Z á p i s   č. 9  /  2 0 1 0– 2 0 1 1

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH, v Banskej Bystrici dňa 11. 11. 2011

 

 

9 – 1/10-11: Rozhodnutie:

Trestá rozhodcu Erika Pacalaja zastavením činnosti výkonu rozhodcu ľadového hokeja nepodmienečne na 1 / jeden / mesiac od 11. 11.2010 do 11.12.2010 podľa DP SZĽH, bod 18, písm. a) z dôvodu oneskoreného zaslania Zápisov zo stretnutí I. ligy starších a mladších žiakov č. 9267 / 7267    družstiev MHK 32 Liptovský Mikuláš – MŠHK Prievidza zo dňa 02.11.2010 a pokutou 20 € podľa DP SZĽH, čl. 9, písm. a). Jedná sa o druhé porušenie / nezaslanie Zápisov v stanovenom termíne / súťažného poriadku menovaním rozhodcom v sezóne  2010 / 2011. Zápisy odoslané 09.11.2010.

Termín splatnosti pokuty je do 26.11.2010.

 

 

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle DP SZĽH, čl. 31.

 

 

 

Ján  Ď u r a n a    v. r.                                                                         Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                                             sekretár  SsZĽH