Z á p i s   č. 8  /  2 0 1 0– 2 0 1 1

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH, v Banskej Bystrici dňa 04. 11. 2010

 

8 – 1/10-11 : Rozhodnutie:

Na základe listu zo dňa 27.10.2010, v ktorom požiadal MsHK Žilina o zmenu zvyšku trestu pre hráča  Romana Juríka  č. RP 20554 potrestaného DK SsZĽH  na  zasadnutí  dňa  04.11.2010  pod  č.  Rozhodnutia: 6-7/10-11, tejto žiadosti  nevyhovela :

Odvovodnenie :

a) O  zmenu  zvyšku  trestu  môže  požiadať  výlučne  sám previnilec písomne – DP SZĽH, čl. 34, písm. b).

b) K žiadosti  nebol  priložený doklad o úhrade sankčnej garancie – DP SZĽH,  čl. 34, písm. b).

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do 15 dní  odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle DP SZĽH,               čl. 31.

 

Ján  Ď u r a n a    v. r.                                                  Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                        sekretár  SsZĽH

Aktualizované ( Pondelok, 08 November 2010 09:25)