Z á p i s   č. 7  /  2 0 1 0– 2 0 1 1

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽHv Banskej Bystrici dňa 20. 10. 2010

 

6 – 1/10-11: Rozhodnutie:

a) Trestá trénera MHK 32 Liptovský Mikuláš Mgr. Stanislava Švandu podmienečne podľa DP SZĽH, Príloha 1A, ods. 8, písm. b) na 8 / osem / majstrovských stretnutí na skúšobnú dobu 3 / tri / mesiace od 07.10.2010 do 07.01.2011  zastavením činnosti z dôvodu verbálneho napadania rozhodcu a následného vykázania z hráčskej lavici v majstrovskom stretnutí I. ligy starších žiakov č. 9227 družstiev MHK Dubnica nad Váhom – MHK 32 Liptovský Mikuláš dňa 02.10.2010.

 

b) Ukladá MHK 32 Liptovský Mikuláš uhradiť na SsZĽH do 05.11.2010 poplatok 8,30 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému trénerovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2010 / 2011, II. Ustanovenie, bod 3.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá MHK 32 Liptovský Mikuláš.

 

6 – 2/10-11: Rozhodnutie:

Trestá rozhodcu Michala Mišeka zastavením činnosti výkonu rozhodcu ľadového hokeja nepodmienečne na 1 / jeden / mesiac od 20. 10.2010 do  20.11.2010 podľa DP SZĽH, bod 18, písm. a) z dôvodu nezaslania k dnešnému  dňu Zápisov zo stretnutí I. ligy starších a mladších žiakov č. 9226 / 7226 družstiev MsHK Žilina – HC ´05 Banská Bystrica zo dňa 25.09.2010 a pokutou 20 € podľa DP SZĽH, čl. 9, písm.a). Jedná sa o druhé porušenie / nezaslanie Zápisov v stanovenom termíne / súťažného poriadku menovaním rozhodcom  v sezóne  2010 / 2011.

Termín splatnosti pokuty je do 05.11.2010.

 

6 – 3/10-11: Rozhodnutie:

DK SsZĽH sa oboznámila s obsahom listu MsHK Žilina zo dňa 04.10.2010, v ktorom menovaný hokejový klub poukazuje na porušenie pravidiel ľadového hokeja hlavným rozhodcom majstrovského stretnutia I. ligy starších žiakov č. 9232 družstiev HK 95 Považská Bystrica – MsHK Žilina zo dňa 02.10.2010 p. Karolom Gargulákom a žiadosťou o jeho nedelegovanie na stretnutia MsHK Žilina. Jednotlivé porušenia hl. rozhodcu p. K. Garguláka uvedené v liste MsHK Žilina boli postupne prerokované za účasti rozhodcov pp. Karola Garguláka a Jozefa Flegera, zástupcu MsHK Žilina Ing. Milana Šošku, predsedu DK SsZĽH p. Jána Ďuranu, členov DK : Dr. Ondrej Výboh Ing. Ľuboš Jakubec, Baltazár Laca a Drahomír Mydlo. DK SsZĽH po obdržaní relevantných dokladov a ústnych vyjadrení prítomných účastníkov disciplinárneho konania rozhodla takto :

1.Šetrením bolo zistené, že k porušeniu pravidiel ľadového hokeja zo strany hlavného rozhodcu uvedených v liste MsHK Žilina nedošlo / vysvetlenie podal člen DK SsZĽH – predseda KR SsZĽH, Ing. Ľuboš Jakubec a hl. rozhodca p. Karol Gargulák /.

2.DK SsZĽH odstupuje tento prípad na doriešenie komisie rozhodcov SsZĽH s tým, že táto je povinná do troch pracovných dní zaslať písomné vyjadrenie MsHK Žilina k listu zo dňa 04.10.2010.

 

6 – 4/10-11: Rozhodnutie:

Ukladá rozhodcovi Erikovi Pacalajovi uhradiť do 05.11.2010 na SsZĽH pokutu vo výške paušálu t.j. 16, 60 € podľa DP SZĽH, čl. 18, písm. a ) z dôvodu oneskoreného odoslania zápisov z  nemajstrovských stretnutí SDP 5. ročník č. 5046 družstiev MHK Martin o.z. – MHC Martin a.s. zo dňa 10.10.2010, zápisy   odoslané 18.10.2010.

 

 

Proti  rozhodnutiu  Disciplinárnej  komisie  SsZĽH  je  možné  odvolať sa  do

15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle

DP SZĽH, čl. 31.

 

 

Ján  Ď u r a n a    v. r.                                                  Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                      sekretár  SsZĽH