Zápisnica  č. 1

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa 13.10.2010.

Súťažná komisia SsZĽH  :

 

 

1.      Za porušenie ustanovení čl. 53, písm. d) SP SZĽH trestá družstvo I. ligy mladších žiakov HKM Zvolen hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a), a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6230 zo dňa 02.10.2010 HKM Zvolen – MHK 32 Liptovský Mikuláš 0 : 5 a priznaním 2 bodov v prospech družstva MHK 32 Liptovský Mikuláš z dôvodu neoprávneného štartu hráča Patrika Lietavu za družstvo HKM Zvolen v uvedenom stretnutí bez platného registračného preukazu / menovanému hráčovi nebol vydaný reg. preukaz k termínu konania majstrovského stretnutia č. 6230 / – porušenie SP SZĽH, čl. 21, písm. a). Zároveň  SK  SsZĽH  odstupuje  tento  prípad  na  disciplinárne doriešenie DK SsZĽH.

 

2.      Ukladá HKM Zvolen uhradiť do 28.10.2010 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2010 – 2011, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu neoprávneného štartu hráča Patrika Lietavu za družstvo HKM Zvolen v majstrovskom stretnutí I. ligy mladších žiakov č. 6230 družstiev HKM Zvolen – MHK 32 Liptovský Mikuláš zo dňa 02.10.2010

 

 

 

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní

odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v zmysle SP SZĽH, čl. 66.

Baltazár   L a c a   v. r.                                                Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                      sekretár SsZĽH