S t r e d o s l o v e n s k ý  z v ä z  ľ a d o v é h o h o k e j a

974 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta č. 93, tel./fax: 048/4145103

 

 

Z á p i s   č. 6  /  2 0 1 0– 2 0 1 1

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽHv Banskej Bystrici dňa 13. 10. 2010

 

6 – 1/10-11: Rozhodnutie:

a) Trestá   asistenta  trénera  MHK  32  Liptovský  Mikuláš   Vladimíra  Chrapčiaka zastavením  činnosti  nepodmienečne podľa DP SZĽH, Príloha 1A, bod 9, písm. a) - zákazom   výkonu   asistenta   trénera  na 4 / štyri / majstrovské stretnutia   a vykonávanie akýchkoľvek funkcií v majstrovských a nemajstrovských stretnutiach t.j. v termíne od 07.10.2010 do 29.10.2010 v pôsobnosti  Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja za fyzické napádanie hráča MHK Dubnica nad Váhom / chytenie za prilbu / a  následné vykázanie z hráčskej       lavičky v stretnutí I. ligy starších  žiakov č. 9227 MHK Dubnica nad Váhom – MHK   32  Liptovský  Mikuláš  zo  dňa  02. 10. 2010  podľa  DP SZĽH, Príloha 1A,ods. 9, písm. a).

b) Ukladá MHK 32 Liptovský Mikuláš uhradiť na SsZĽH do 28.10.2010 poplatok  8,30 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému  asistentovi trénera  podľa  Rozpisu  súťaží  SsZĽH  2010  /  2011,  II.  Ustanovenie,bod 3.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá MHK 32 Liptovský Mikuláš.

 

6 – 2/10-11: Rozhodnutie:

a) Trestá  trénera  družstva  HKM  Zvolen  Branislava  Štimela  podmienečne podľa DP SZĽH, Príloha 1A, ods. 1, písm. b) na  / 2 dva / mesiace na skúšobnú dobu 3 / tri / mesiace od 03.10.2010 do 03.01.2011  z dôvodu neoprávneného  štartu  hráča  Patrika Lietavu  za  družstvo HKM Zvolen v  majstrovskom stretnutí.ligy mladších žiakov č. 6230 dňa 02.10. 2010  družstiev  HKM  Zvolen – MHK 32 Liptovský Mikuláš  –  umožnenie štartu hráča bez platného registračného preukazu / v termíne konania majstrovského stretnutia č.6230 nemal menovaný hráč vydaný reg. preukaz / - porušenie čl. 21,  písm. a)  a  čl. 49, písm.  b) a c)    SP SZĽH.

 

b) Ukladá   HKM  Zvolen  uhradiť   na  SsZĽH  do 28. 10. 2010  poplatok  8,30  € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému trénerovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2010 / 2011, II. Ustanovenie, bod 3.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá HKM Zvolen. .

 

6 – 3/10-11: Rozhodnutie:

a) Trestá  zástupcu  družstva  HKM  Zvolen  Michala  Macka  podmienečne podľa DP SZĽH, Príloha 1A, ods. 1, písm. c) na / 2 dva / mesiace na skúšobnú dobu 3 / tri / mesiace od 03.10.2010 do03.01.2011 z dôvodu neoprávneného štartu hráča  Patrika  Lietavu  za  družstvo  HKM  Zvolen  v majstrovskom  stretnutí. ligy mladších žiakov č. 6230 dňa 02.10.2010   družstiev   HKM Zvolen – MHK  32 Liptovský Mikuláš –  umožnenie štartu hráča bez platného registračného preukazu / v termíne konania majstrovského stretnutia č.6230 nemal menovaný hráč vydaný reg. preukaz / - porušenie čl. 21, písm. a) a čl. 48, písm. a) a b) SP SZĽH.

b) Ukladá  HKM  Zvolen uhradiť na SsZĽH  do  28. 10. 2010  poplatok 8,30 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému zástupcovi družstva podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2010 / 2011, II. Ustanovenie, bod 3.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá HKM Zvolen. .

 

6 – 4/10-11: Rozhodnutie:

a) Trestá zapisovateľa HKM Zvolen Dušana Puškára finančnou pokutou 10,00 € podľa DP SZĽH, čl. 9, písm. a), z dôvodu porušenia SP SZĽH, čl. 41,písm. a) z dôvodu zapísania hráča HKM Zvolen Patrika Lietava do Zápisu o stretnutí I. ligy mladších žiakov č. 6230 družstiev HKM Zvolena – MHK 32 Liptovský Mikuláš dňa 02.10.2010 bez predloženého platného registračného preukazu / v termíne konania majstrovského stretnutia č.6230 nemal  menovaný hráč vydaný reg. preukaz /.

Splatnosť pokuty na SsZĽH je do 28.10.2010.

 

b) Ukladá HKM Zvolen uhradiť na SsZĽH do 28.10.2010  poplatok disciplinárnej komisie 8,30 € za prerokovanie udelenia trestu zapisovateľovi  Dušanovi Puškárovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2010 – 2011, II. Ustanovenia, bod č. 3.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá HKM Zvolen.

 

6 – 5/10-11: Rozhodnutie:

Ukladá rozhodcovi Mgr. Marekovi Nosáľovi uhradiť na SsZĽH do 28.10.2010 pokutu vo výške paušálu t.j. 16,60 € podľa DP SZĽH, ods. 18, písm. a) a pokutu 10 € podľa DP SZĽH, č. 9, písm. a z dôvodu nedostatočnej kontroly Zápisu o stretnutí pred zahájením majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6230 zo dňa 02.10.2010 družstiev   HKM  Zvolen  –   MHK  32  Liptovský  Mikuláš  –  umožnenie   štartu   hráča HKM Zvolen Patrika Lietavu bez platného registračného  preukazu / v termíne konania majstrovského stretnutia č.6230 nemal menovaný hráč vydaný reg. preukaz / - porušenie SP SZĽH, čl. 21, písm. a).

 

6 – 6/10-11: Rozhodnutie:

Ukladá  rozhodcovi  Jurajovi  Janiczekovi  uhradiť  na  SsZĽH  do 28.10.2010 pokutu vo výške paušálu t.j. 16,60 € podľa DP SZĽH, ods. 18, písm. a) a pokutu 10 € podľa DP SZĽH, čl. 9, písm. a) z dôvodu nedostatočnej kontroly Zápisu o stretnutí pred zahájením majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6230 zo dňa 02.10.2010 družstiev HKM Zvolen –  MHK 32 Liptovský Mikuláš– umožnenie štartu hráča  HKM Zvolen Patrika Lietavu bez platného registračného  preukazu / v termíne konania  majstrovského stretnutia č.6230 nemal menovaný hráč vydaný reg. preukaz / - porušenie SP SZĽH, čl. 21, písm. a).

 

6 – 7/10-11: Rozhodnutie:

a) Trestá hráča MsHK Žilina Romana Juríka č. RP 20554 zastavením činnosti nepodmienečne na 8 majstrovských stretnutí od 03.10.2010 za vulgárne urážky rozhodcu v majstrovskom stretnutí I. lige starších žiakov č. 9232 družstiev HK 95 Považská Bystrica – MsHK Žilina zo dňa 02.10.2010 podľa DP SZĽH, Príloha 1A, ods. 8 , písm. b).

 

b) Ukladá MsHK Žilina uhradiť na SsZĽH do 28.10.2010 poplatok 6,64 €  za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu uvedenému hráčovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2010 / 2011, II. Ustanovenie, bod 3.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá MsHK Žilina.

 

6 – 8/10-11: Rozhodnutie:

a) Trestá hráča HK Žiar nad Hronom Mateja Mošku č. RP 21005 hosťujúceho podľa Prestupového poriadku SZĽH v zmysle čl. 10 v HKM Zvolen zastavením činnosti nepodmienečne na 2 / dva / mesiace od 13.10.2010 do 13.12.2010 za vulgárne gesto / stiahol si dolu hráčske nohavice a ukázal holú zadnú časť tela smerom k hráčskej lavici HC ´05 Banská Bystrica / po ukončení majstrovského stretnutia I. ligy starších žiakov č. 9239 družstiev HKM Zvolen – HC ´05 Banská Bystrica  zo  dňa  09. 10. 2010  podľa  DP  SZĽH,  Príloha  1A,   ods. 7,

písm. b).

 

b) Ukladá HKM Zvolen uhradiť na SsZĽH do 28.10.2010 poplatok 6,64 €  za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu uvedenému hráčovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2010 / 2011, II. Ustanovenie, bod 3.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá HK Zvolen.

 

6 – 9/10-11: Rozhodnutie:

DK SsZĽH v zmysle čl. 24 DP SZĽH odročila disciplinárne konanie zo dňa 13.10.2010 uvedené v Zápise č. 5 / 2010-2011 zo dňa 06.10.2010 pod č. Rozhodnutia  5-6 / 10-11  a 5 – 7 / 10-11 z dôvodu  sa ospravedlnenia  rozhodcu p. Karola Garguláka. Nový termín disciplinárneho konania bol určení na  20.10.2010.

 

6 – 10/10-11: Rozhodnutie:

DK SsZĽH predvoláva na disciplinárne konanie:

a) Trénera a vedúceho družstva   MHK 32 Liptovský Mikuláš  p. Mgr. Stanislava

Švandu   a  p.   Ivana  Blšáka  vo  veci   verbálneho  napádania  rozhodcu stretnutia

I. ligy žiakov č. 9227 MHK Dubnica nad Váhom – MHK 32 Liptovský Mikuláš dňa 25.09.2010.

 

b) Za výkon rozhodnutia č. 6 – 10/10-11, písm. a) zodpovedá MHK 32 Liptovský Mikuláš

 

c) Rozhodcov  tohto  stretnutia  pp.  Karola Garguláka, Jozefa Mroceka a  Jozefa Flegera.

 

Zasadnutie  DK SsZĽH  sa uskutoční dňa 20.10.2010 o 14,30 hod. v sídle SsZĽH, č. dverí 5, Partizánska cesta 93, Banská Bystrica.

 

6 – 11/10-11: Rozhodnutie:

DK  SsZĽH  predvoláva  na disciplinárne    konanie    vo    veci    odohraného    majstrovského stretnutia I. ligy starších žiakov č. 9232 družstiev HK 95 Považská  Bystrica – MsHK Žilina dňa 02.10.2010:

a) Trénera a zástupcu družstva MsHK Žilina pp. Martina Gromu a Vladimíra Hrivu

b) Manažéra mládeže Ing. Milana Šošku

c) Za výkon rozhodnutia č. 6 – 11/10-11, písm. a), a b) zodpovedá MsHK Žilina

 

d) Rozhodcov tohto stretnutia   pp. Karola   Garguláka ,Jozefa   Mroceka a Jozefa Flegera.

 

Zasadnutie   DK  SsZĽH   sa   uskutoční   dňa 20. 10.2010 o 14,00 hod.  v sídle

SsZĽH, č. dverí 5, Partizánska cesta 93, Banská Bystrica.

 

Proti  rozhodnutiu  Disciplinárnej  komisie  SsZĽH  je  možné  odvolať sa  do

15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle

DP SZĽH, čl. 31.

 

 

Ján  Ď u r a n a    v. r.                                      Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                           sekretár  SsZĽH

Aktualizované ( Štvrtok, 14 Október 2010 12:50)