Z á p i s   č. 5  /  2 0 1 0– 2 0 1 1

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽHv Banskej Bystrici dňa 06. 10. 2010

 

5 – 1/10-11: Rozhodnutie:

Ukladá rozhodcovi Michalovi Mesárošovi uhradiť do 21.10.2010 na SsZĽH pokutu vo výške paušálu t.j. 16, 60 € podľa DP SZĽH, čl. 18, písm. a ) z dôvodu oneskoreného odoslania zápisov z  majstrovských stretnutí I. ligy starších a  mladších žiakov č. 9219 / 6219 družstiev MHK 32 Liptovský Mikuláš– MsHK Žilina zo dňa 18.09.2010, zápisy odoslané 01.10.2010.

 

5 – 2/10-11: Rozhodnutie:

Podľa DP SZĽH, čl. 21, písm. a)  začala dňom 06.10.2010 DK SsZĽH isciplinárne konanie voči trénerovi družstva HKM Zvolen Branislavovi   Štimelovi z dôvodu, že umožnil štart hráčovi Patrikovi Lietavovi, bez registračného preukazu / nemá vystavený RP /v  majstrovskom stretnutí I. ligy mladších žiakov č. 6230 dňa 02. 10. 2010 družstiev HKM Zvolen – MHK  32  Liptovský Mikuláš – porušenie SP SZĽH, čl. 21, písm. a).

Menovanému  trénerovi dňom 07.10.2010 zastavuje vykonávanie funkcie trénera ľadového hokeja - zákazu vstupu na hráčsku lavicu a vykonávanie akýchkoľvek funkcií v  majstrovských a  nemajstrovských stretnutiach v pôsobnosti Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja do vyriešenia a rozhodnutia DK SsZĽH – DP SZĽH, čl. 7, písm. b).

 

5 – 3/10-11: Rozhodnutie:

Podľa DP SZĽH, čl. 21, písm. a)  začala dňom 06.10.2010 DK SsZĽH  disciplinárne konanie voči zástupcovi družstva HKM Zvolen Michalovi Mackovi  z dôvodu, že umožnil štart hráčovi Patrikovi Lietavovi, bez registračného  preukazu / nemá vystavený RP /v  majstrovskom stretnutí I. ligy mladších žiakov  č. 6230 dňa 02. 10. 2010 družstiev HKM Zvolen – MHK  32 Liptovský Mikuláš –    porušenie SP SZĽH, čl. 21, písm. a).

Menovanému zástupcovi družstva dňom 07.10.2010 zastavuje vykonávanie funkcie zástupca družstva- zákazu vstupu na hráčsku lavicu a vykonávanie  akýchkoľvek funkcií v  majstrovských a  nemajstrovských stretnutiach v pôsobnosti Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja do vyriešenia a rozhodnutia  DK SsZĽH - DP SZĽH, čl. 7, písm. b).

 

5 – 4/10-11: Rozhodnutie:

Podľa DP SZĽH, čl. 21, písm. a)  začala dňom 06.10.2010 DK SsZĽH disciplinárne konanie voči trénerovi družstva MHK 32 Liptovský Mikuláš Mgr. Stanislavovi Švandovi za verbálne napádanie rozhodcu a následné vykázanie    z hráčskej lavici v stretnutí I. ligy starších žiakov č. 9227 družstiev MHK Dubnica nad Váhom – MHK 32 Liptovský Mikuláš zo dňa 25.09.2010.

Menovanému  trénerovi dňom 07.10.2010 zastavuje vykonávanie funkcie trénera ľadového hokeja - zákazu vstupu na hráčsku lavicu a vykonávanie akýchkoľvek funkcií v  majstrovských a  nemajstrovských stretnutiach v  pôsobnosti Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja do vyriešenia a rozhodnutia DK SsZĽH - DP SZĽH, čl. 7, písm. b).

 

5 – 5/10-11: Rozhodnutie:

Podľa DP SZĽH, čl. 21, písm. a)  začala dňom 06.10.2010 DK SsZĽH disciplinárne konanie voči asistentovi trénera družstva MHK 32 Liptovský Mikuláš  Vladimíra Chrapčiaka  za  napadnutie hráča MHK Dubnica nad Váhom  / chytenie hráča za masku / a následné vykázanie z hráčskej lavici v stretnutí I.ligy starších žiakov č. 9227 družstiev MHK Dubnica nad Váhom – MHK 32 Liptovský Mikuláš zo dňa 25.09.2010.

Menovanému asistentovi trénera dňom 07.10.2010 zastavuje vykonávanie funkcie asistenta trénera ľadového hokeja - zákazu vstupu na hráčsku lavicu a vykonávanie akýchkoľvek funkcií v  majstrovských a  nemajstrovských  stretnutiach v pôsobnosti Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja do vyriešenia a rozhodnutia DK SsZĽH - DP SZĽH, čl. 7, písm. b).

 

5 – 6/10-11: Rozhodnutie:

DK SsZĽH predvoláva na disciplinárne konanie:

 

a) Trénera , asistenta   a    vedúceho   družstva   MHK   32   Liptovský   Mikuláš    pp. Mgr .  Stanislava   Švandu,   Vladimíra  Chrapčiaka  a   Ivana  Blšáka  vo  veci    verbálneho  napádania  rozhodcu  stretnutia  I.  ligy  žiakov č.9227 MHK Dubnica nad Váhom – MHK 32 Liptovský Mikuláš dňa 25.09.2010.

b) Za výkon rozhodnutia č. 5 – 6/10-11, písm. a) zodpovedá MHK 32 L. Mikuláš

 

c) Rozhodcov tohto stretnutia pp. Karola Garguláka ,Jozefa Mroceka a Jozefa Flegera.

 

Zasadnutie DK SsZĽH sa uskutoční dňa 13.10.2010 o 14,00 hod. v sídle SsZĽH, č. dverí 5, Partizánska cesta 93, Banská Bystrica.

 

5 – 7/10-11: Rozhodnutie:

DK  SsZĽH  predvoláva  na  disciplinárne    konanie    vo    veci    odohraného    majstrovského stretnutia I. ligy starších žiakov č. 9232 družstiev HK 95 Považská  Bystrica – MsHK Žilina dňa 02.10.2010:

a) Trénera a zástupcu družstva MsHK Žilina pp. Martina Gromu a Vladimíra Hrivu

b) Hráča Romana Juríka č. reg. preukazu 20554

c) Manažéra mládeže Ing. Milana Šošku

d) Za výkon rozhodnutia č. 5 – 7/10-11, písm. a), b) c) zodpovedá MsHK Žilina

 

e) Rozhodcov tohto stretnutia pp. Karola Garguláka ,Jozefa Mroceka a Jozefa Flegera.

Zasadnutie DK SsZĽH sa uskutoční dňa 13.10.2010 o 15,00 hod. v sídle SsZĽH, č. dverí 5, Partizánska cesta 93, Banská Bystrica.

 

 

Proti  rozhodnutiu  Disciplinárnej  komisie  SsZĽH  je  možné  odvolať sa  do

15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle

DP SZĽH, čl. 31.

 

 

Ján  Ď u r a n a    v. r.                                                 Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                      sekretár  SsZĽH

Aktualizované ( Štvrtok, 07 Október 2010 11:28)