Z á p i s   č. 4  /  2 0 1 0– 2 0 1 1

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa 30. 09. 2010

 

4 – 1/10-11: Rozhodnutie:

a) Trestá MHK Martin o.z. z dôvodu odohratia nemajstrovského stretnutia SDP 5. ročník č. 5016 MHK Martin o.z. – MHK Ružomberok dňa 12.09.2010 bez potvrdeného   zoznamu   hráčov riadiacim   orgánom   – nedodržanie I. Všeobecného ustanovenia pre súťaže riadené SsZĽH, Rozpisu SsZĽH  2010-2011, strana 7, bod 6), finančnou pokutou 10,00 € v  zmysle DP  SZĽH,  čl. 9, písm. a) so splatnosťou do 15.10.2010 na SsZĽH.

 

b) Ukladá MHK Martin o.z. uhradiť na SsZĽH do 15.10.2010  poplatok disciplinárnej komisie 8,30 € za prerokovanie udelenia trestu podľa Rozpisu  súťaží SsZĽH 2010  - 2011, II. Ustanovenia, bod č. 3.

 

c) Trestá MHK Martin o.z. pokutou 83,00 € za zavinené nedostavenie sa na vyžrebované nemajstrovské stretnutie prípravky - SDP 5. ročník č. 5018  HC Lučenec – MHK Martin o.z. dňa 19.09.2010, bez oznámenia riadiacemu  orgánu, súperovi a delegovaním rozhodcom podľa  Rozpisu súťaží SsZĽH  2010 / 2011, II. Ustanovenie, bod 4).

4 – 2/10-11: Rozhodnutie:

Ukladá rozhodcovi Michalovi Mišekovi uhradiť na SsZĽH do 15.10.2010 pokutu vo výške paušálu t.j. 16,60 € podľa DP SZĽH, bod 18, písm. a) z dôvodu odohratia nemajstrovského stretnutia prípravky  –  SDP  5. ročník  č. 5016   dňa 12.09.2010 MHK  Martin o.z. – MHK Ružomberok dňa  12.09.2010   bez   potvrdeného zoznamu hráčov riadiacim orgánom –       nedodržanie I. Všeobecného ustanovenia pre súťaže riadené SsZĽH, Rozpisu SsZĽH 2010-2011, strana 7, bod 6).

 

4 – 3/10-11: Rozhodnutie:

Ukladá  rozhodcovi  Petrovi  Uherovi uhradiť na SsZĽH do 15.10.2010 pokutu vo výške paušálu t.j. 16,60 € podľa DP SZĽH, bod 18, písm. a) z dôvodu odohratia nemajstrovského stretnutia prípravky – SDP 5. ročník č. 5016 dňa 12.09.2010 MHK  Martin o.z. – MHK Ružomberok dňa  12.09.2010 bez potvrdeného zoznamu hráčov riadiacim orgánom –            nedodržanie I. Všeobecného ustanovenia pre súťaže riadené SsZĽH, Rozpisu SsZĽH 2010-2011, strana 7, bod 6).

 

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa  do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle DP SZĽH, čl. 31.

 

Ján  Ď u r a n a    v. r.                                             Drahomír  M y d l o

predseda  DK  SsZĽH                                                sekretár  SsZĽH

Aktualizované ( Štvrtok, 07 Október 2010 11:29)