Organizačné pokyny

na predsezónny seminár rozhodcov ľadového hokeja licencie „I. D“

 

Usporiadateľ            : Stredoslovenský zväz ľadového hokeja, Partizánska cesta

Termín                   : 19. augusta – 20. augusta 2017

Miesto                    : Stredná odborná škola, Pod Bánošom 6376/80/ Sásová/, 974 11 Banská Bystrica

 

Zraz rozhodcov je dňa 19.augusta 2017 o 8:00 - Stredná odborná škola, Pod Bánošom 6376/80/ Sásová/,  Banská Bystrica

Ukončenie semináru je dňa 20. augusta 2017 o 17:00 hod.

 • Účastnícky poplatok rozhodcu je stanovený vo výške 35,- €, ktorý je potrebné uhradiť na účet SsZĽH  : VÚB Banská Bystrica,  číslo účtu  1697675351 / 0200.
 • Cestovné na vlastné náklady.!!!!!
 • Záväzne je možnosť prihlásiť sa formou vrátenia priloženej záväznej návratky spolu s kópiou dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku a potvrdením o zdravotnom stave vykonávať funkciu rozhodcu ľadového hokeja na hore uvedenú adresu, najneskôr do 30.07.2017!
 • Rozhodcovia, ktorí nedosiahli vek 18 rokov, je potrebné taktiež potvrdiť na návratke písomný súhlas rodičov na vykonávanie funkcie rozhodcu ľadového hokeja( platí pre rozhodcov od 15 rokov do dovŕšenia 18 rokov).
 • Previerkový seminár pozostáva z výkladu pravidiel ľadového hokeja a súvisiacich predpisov, korčuliarskych previerok, fyzických previerok a testov z pravidiel ľadového hokeja.

 

 • Na seminár je potrebné priniesť:

 1. Pravidlá ĽH
 2. Výstroj rozhodcu kompletne / kandidáti minimálne korčule a prilbu /
 3. Výstroj na kondičné / atletické / previerky
 4. Písacie potreby
 5. Platnú licenciu / preukaz / rozhodcu ĽH/,
 6. Pre nových rozhodcov : 1x fotografiu o rozmeroch 2,5 x 3,5 cm na vyhotovenie licenčného preukazu +  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Korčuliarske previerky budú pozostávať zo 4 disciplín: šprint vzad 40m, slalom, malé brzdy a veľké osmičky.

Kondičné / atletické/ previerky budú pozostávať Cooper test ( 12 min.).

Testy z pravidiel ľadového hokeja budú pozostávať zo 75 otázok.

O zaradení do zoznamu rozhodcov ľadového hokeja licencie „I. D“ rozhodne Komisia rozhodcov SsZĽH na základe splnenia podmienok seminára.

 

 

V Banskej Bystrici, 25.05.2017

 

 

Ján Majling, v.r.                                              Drahomír Mydlo

predseda KR SsZĽH                                          sekretár SsZĽH

0917 623747                                                   0905 294602

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizované ( Štvrtok, 01 Jún 2017 12:20)