Z á p i s  č.  4 - 17 / 18

zo zasadnutia  Výkonného  výboru   SsZĽH  v  Banskej Bystrici  dňa 07. 12. 2017.

Prítomní :

Mgr. M. Marcinko ( predseda SsZĽH )

M. Longauer ( podpredseda SsZĽH )

Ing. Ľuboš  Jakubec ( člen )

K. Bielečka ( člen )

D. Mydlo ( člen – sekretár SsZĽH )

 

Neprítomní : Mgr. N. Javorčík,  R. Rehák ( člen )

Prizvaný       : J. Majling,

 

Počet prítomných členov VV SsZĽH : 5 zo 7

 

Program zasadnutia:

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia úloh

3. Informácia o priebehu súťaží SsZĽH 2017/2018

4. Informácia o zdravotníckom zabezpečení súťaží SsZĽH

a zranení hráčov

5. Prerokovanie a schválenie plánu práce  VV SsZĽH na I. polrok 2018

6. Vyhodnotenie činnosti komisií a VV SsZĽH v roku 2017

7. Rôzne

 

Bod 1 – Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol Mgr. M. Marcinko, ktorý skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný.

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 4/2017/1

VV SsZĽH schvaľuje program zasadnutia VV SsZĽH.

Hlasovanie : Za – 4,       Proti : 0,     Zdržali sa : 0,   bez prítomnosti  :  Bielečka K.

 

Bod 2 – Kontrola plnenia úloh

 

Kontrolu plnenia úloh zo Zápisu č. 03-2017 / 17 zo zasadnutia VV SsZĽH dňa 26. 10. 2017 vykonal sekretár SsZĽH D. Mydlo s nasledujúcimi závermi :

a) splnené úlohy : ( zo zápisu VV SsZĽH č. 3-17/18 ) : všetky uložené úlohy boli splnené

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 4/2017/2

VV SsZĽH schvaľuje Zápis č. 03-17/18 zo zasadnutia VV SsZĽH dňa 26.10.2017.

Hlasovanie : Za – 4,  Proti : 0,          Zdržali sa : 0,        bez prítomnosti  :  Bielečka K.

 

Bod 3 – Informácia o priebehu súťaží SsZĽH 2017/2018

 

VV SsZĽH zobral na vedomie informáciu D. Mydla o priebehu súťaží SsZĽH 2017 /2018  k 04. 12.2017 :

 

  1. a) I. liga starších a mladších žiakov :

 

- starší žiaci : odohraných  16. kôl :

8359/7359 PUCH – BRE, Brezno nedocestovalo – kalamita

8360/7360  PBY – ZVO, Zvolen nevycestoval - kalamita

7351 PBY – LUC, nenastúpenie družstva LC, kontumácia v prospech  P. Bystrice

7357 ZIL – MTN, hráč ZA „TH“ opľutie protihráča pri podávaní rúk

Ostatné stretnutia odohrané v súlade so Smernicami a pravidlami ľadového hokeja

 

- mladší žiaci : odohrané 16. kôl :

5354 LC-BR, štart hráča BR bez ostaršenia, kont. v prospech LC

Ostatné stretnutia odohrané v súlade so Smernicami a pravidlami ľadového hokeja

 

  1. b) II. liga starších a mladších  žiakov  - odohrané 13. kôl

12034  DU-RS, pokazená rolba, kont. v prospech RS

Ostatné stretnutia odohrané v súlade so Smernicami a pravidlami ľadového hokeja

 

VV  SsZĽH  zobral  na  vedomie informáciu predsedu  KR SsZĽH o činnosti komisii rozhodcov a problematike pri delegovaní rozhodcov

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 4/2017/3

VV SsZĽH schvaľuje tabuľky I. a II. ligy  starších a mladších žiakov .

Hlasovanie : Za – 5,  Proti : 0,         Zdržali sa : 0,

 

Bod 4 – Informácia o zdravotníckom zabezpečení súťaží SsZĽH a zranení hráčov

 

VV  SsZĽH  zobral  na  vedomie informáciu  D. Mydla zdravotníckom zabezpečení súťaží SsZĽH a zraneniach  hráčov  k  30.11.2017.

 

Bod 5 - Prerokovanie a schválenie plánu práce  VV SsZĽH na I. polrok 2018

 

VV SsZĽH prerokoval  návrh Plánu práce VV SsZĽH na I. polrok 2018.

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 4/2017/4

VV SsZĽH schválil s pripomienkou Plán práce VV SsZĽH na I. polrok 2018.

Hlasovanie : Za – 4,  Proti : 0,   Zdržali sa : 0, bez prítomnosti  :  Longauer M.

 

Bod 6 - Vyhodnotenie činnosti komisií a VV SsZĽH v II. polroku 2017

 

Prítomní zobrali na vedomie vyhodnotenie činnosti VV SsZĽH a komisií SsZĽH v  roku 2017, ktoré predniesol predseda SsZĽH  Mgr. Miroslav Marcinko. Poďakoval   prítomným funkcionárom za vykonanú prácu, ktorá sa prejavuje na dobrých výsledkoch SsZĽH.

 

 

Bod 7 - Rôzne

Uznesenie VV SsZĽH č. 4/2016/5

VV SsZĽH prerokoval odvolanie MŠK Púchov proti rozhodnutiu SK SsZĽH uvedeného v zápisnici č. 8 pod bodom 1.) a 1.a).

Rozhodnutie VV SsZĽH zaslané písomnou formou MŠK Púchov a HK Brezno.

Hlasovanie : Za – 4,  Proti : 0,    Zdržali sa : 0,    bez prítomnosti  :  Longauer M.

 

VV SsZĽH schvaľuje odmeny pre členov VV SsZĽH, členov odb. komisií  a ekonómku SsZĽH za rok 2017 v rámci schváleného rozpočtu na rok 2017.

Hlasovanie : Za – 4,  Proti : 0,    Zdržali sa : 0,

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 4/2016/6

VV SsZĽH schvaľuje uzatvorenie Dohody o vykonaní práce s ekonómkou SsZĽH Martou Mojžišovou na I. polrok 2018 na spracovanie hospodárenia SsZĽH s odmenou 350 € pred zdanením s výplatným termínom do 10.07.2018.

 

Hlasovanie : Za – 4,  Proti : 0,    Zdržali sa : 0,

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 4/2017/7

- VV SsZĽH schvaľuje uzatvorenie Dohody o vykonaní práce s Drahomírom Mydlom do 30.04.2018 s odmenou 600 € po zdanení za spracovanie zápisov zo zasadnutí

VV SsZĽH, SK s DK SsZĽH, zadávanie výsledkov zo súťaží SsZĽH na web SsZĽH, zadávanie zmien termínov a UHČ stretnutí do IS systému  SZĽH.

Odmena bude vyplácaná 1x mesačne.

- úhradu cestovného / 1x týždenne / osobným motorovým vozidlom za kilometrovné 0,14 € / km z  Brezna do Banskej Bystrice a  späť z dôvodu vybavovania agendy SsZĽH.

 

Hlasovanie : Za – 4,  Proti : 0,    Zdržali sa : 0,    bez prítomnosti  :  Longauer M.

VV SsZĽH ukladá Drahomírovi Mydlovi vzhľadom na ukončenie činnosti sekretára SsZĽH  k  31.12.2017 :

 

1. Zrušiť podpisový vzor v peňažnom ústave – VÚB Banská Bystrica.T : 31.12.2017

 

2. Zrušiť pevnú linku u operátora  – 048/4145103                        T : 31.12.2017

 

3. Zrušiť email : Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript T : 31.12.2017

 

4. Pripraviť preberajúci protokol a odovzdať nadobudnutý DHIM.     T : 31.12.2017

 

 

VV SsZĽH schválil Drahomírovi Mydlovi odkúpenie :

 

  1. Mobilný telefón Samsung A3,  nadobudnutý dňa 10.02.2015 za 1 €.
  1. Notebook Samsung R 540,  nadobudnutý dňa 01.02.2012 za 1 €.

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 4/2017/8

 

Hlasovanie : Za – 4,  Proti : 0,    Zdržali sa : 0,    bez prítomnosti  :  Longauer M.

 

VV   SsZĽH  oznamuje,  že  od  01. 01. 2018   preberá   funkciu  sekretára   SsZĽH regionálny rozvojový manažér Ing. Ľuboš Jakubec.

Kontaktné údaje :

 

Telefón : 0905 223547, 0905 234356

Email    : Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

 

 

 

Najbližšie zasadnutie VV SsZĽH uskutoční v budove SsFZ, Partizánska cesta 93, v Banskej Bystrici dňa  25. januára 2018 o 14.00 hod.

 

 

Zapísal:                                                                      Za správnosť :

 

Drahomír Mydlo,  v. r.                                              Mgr. Miroslav Marcinko, v. r.

sekretár SsZĽH                                                               predseda SsZĽH