Z á p i s  č.  3 - 17 / 18

zo zasadnutia  Výkonného  výboru   SsZĽH  v  Banskej Bystrici  dňa 26. októbra 2017.

Prítomní :

Mgr. M. Marcinko ( predseda SsZĽH )

M. Longauer ( podpredseda SsZĽH )

Ing. Ľ. Jakubec  ( člen )

K. Bielečka ( člen )

D. Mydlo ( člen – sekretár SsZĽH )

Neprítomní : R. Rehák ( člen ), Mgr. N. Javorčík- člen

 

Počet prítomných členov VV SsZĽH : 5 zo 7

 

Program zasadnutia:

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia úloh

3. Informácia o priebehu súťaží SsZĽH 2017/2018

4. Informácia o úhrade štartovných poplatkov hok. klubmi

5. Rôzne

 

Bod 1 – Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol Mgr. M. Marcinko, ktorý skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný.

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 03/2017/1

VV SsZĽH schvaľuje program zasadnutia VV SsZĽH.

Hlasovanie : Za – 5,  Proti : 0,      Zdržali sa : 0,

 

Bod 2 – Kontrola plnenia úloh

 

Kontrolu plnenia úloh zo Zápisu č. 02-2017 / 17 zo zasadnutia VV SsZĽH dňa 06. 9. 2017 vykonal sekretár SsZĽH D. Mydlo s nasledujúcimi závermi :

a) nesplnené úlohy : ( zo zápisu VV SsZĽH č. 02-17/18 ) :  bod 6, písm. d) a e), ostatné uložené úlohy boli splnené.

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 3/2017/18/2

VV SsZĽH schvaľuje Zápis č. 02-17/18 zo zasadnutia VV SsZĽH dňa 06.09.2017.

Hlasovanie : Za – 5,  Proti : 0,          Zdržali sa : 0,

 

Bod 3 – Informácia o pripravenosti súťaží SsZĽH 2017/2018

 

VV SsZĽH zobral na vedomie informáciu D. Mydla o priebehu súťaží SsZĽH 2016 /2017 k 12. 9.2016 :

 

  1. a) I. liga starších a mladších žiakov :

 

- starší žiaci : odohrané 8. kôl :

Stretnutia odohrané v súlade so Smernicami a pravidlami ľadového hokeja

- mladší žiaci : odohrané 8. kôl :

5329  LMI – LUC, hráč  LMI nastúpil bez ostaršenia na stretnutie

Ostatné stretnutia odohrané v súlade so Smernicami a pravidlami ľadového hokeja

 

b) II. liga starších a mladších  žiakov  - odohrané 7. kôl

Stretnutia odohrané v súlade so Smernicami a pravidlami ľadového hokeja

 

Bod 4 – Informácia o úhrade štartovných poplatkov hok. klubmi

VV  SsZĽH  zobral  na  vedomie  informáciu D. Mydla o úhrade štartovných poplatkov hok. klubmi pre sezónu 2017/2018.

 

Štartovné poplatky neuhradili k dnešnému dňu :

- HK 95 Pov. Bystrica ( 266, 00 € ), HKm Zvolen – mládež ( 266,00 € ), HC Veľký  Krtíš ( 33,00 € ) a MsHKM Žilina ( 33,00 € ).

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 3/2017/18/3

 

VV SsZĽH ukladá D. Mydlovi doriešiť úhradu štartovných  poplatkov hokejových klubov a to :  HK 95 Pov. Bystrica, HKm Zvolen – mládež, HC Veľký Krtíš.

T : 31.10.2018

Bod 5 - Rôzne

Uznesenie VV SsZĽH č. 3/2017/18/4

 

1. VV SsZĽH schvaľuje odmenu pre predsedu KR SsZĽH  Jána Majlinga na sezónu 2017/2018 v hodnote 350 € vrátane paušálu za používanie mobilného telefónu.

 

Hlasovanie : Za – 4,     Proti : 0,      Zdržal sa : 1,

 

2. VV SsZĽH schvaľuje pre Jána Majlinga úhradu nákladov spojených s pracovným stretnutím regionálnych predsedov komisií  rozhodcov  vo  Vyhniach  v

dňoch 17.–19.11.2017 a to -cestovné osobným motorovým vozidlom za kilometrovné  0,20 € / km  dňa 17. 10. 2017 z Banskej Bystrice do Vyhní, stravné,  ubytovanie a cestovné osobným motorovým

vozidlom   za    kilometrovné  0,20 €  /  km dňa  19. 11. 2017 z Vyhní do Banskej Bystrici.

 

Hlasovanie : Za – 5,     Proti : 0,      Zdržal sa : 0,

 

3. D. Mydlo informoval prítomných členov VV SsZĽH o  rozviazaný pracovného pomeru  zo  strany SZĽH –  ukončenie  vo  funkcii  sekretára  SsZĽH k 31. 12.2017.

 

4. VV SsZĽH doporučuje predsedovi SsZĽH  Mgr. M . Marcinkovi písomnou formou vyžiadať od gen. sekretára SZĽH  JUDr. M. Valíčka informáciu ohľadom ďalšieho  pôsobenia

a fungovania regionálnych zväzov. T : 15.11.2017

5. VV SsZĽH na základe žiadosti MHK Blesky Detva o odpustení vyrúbanej pokuty  za  odhlásenie  družstiev  zo súťaže II. ligy starších a mladších žiakov a HP 4. ročník z dôvodu zlúčenia hráčov Detvy do jedného hokejového klubu, vyhovel žiadosti  MHK Blesky Detva a odpustil úhradu pokuty v plnej výške.

 

Hlasovanie : Za – 5,    Proti : 0,    Zdržal sa : 0,

 

Najbližšie zasadnutie VV SsZĽH uskutoční v budove SsFZ, Partizánska cesta 93, v  Banskej Bystrici dňa  07. decembra 2017 o 12.00 hod.

 

Zapísal:                                                                         Za správnosť :

 

Drahomír Mydlo,  v. r.                                              Mgr. Miroslav Marcinko, v. r.

sekretár SsZĽH                                                               predseda SsZĽH