Z á p i s   č.  2 - 17 / 18

zo zasadnutia  Výkonného  výboru  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa  06. septembra  2017.

Prítomní :

Mgr. M. Marcinko ( predseda SsZĽH )

M. Longauer ( podpredseda SsZĽH )

Ing. Ľ. Jakubec  ( člen )

K. Bielečka ( člen )

D. Mydlo ( člen – sekretár SsZĽH )

 

Ospravedlnený : Mgr. N. Javorčík, Bc. R. Rehák ( člen )

 

Počet prítomných členov VV SsZĽH : 5 zo 7

 

Ospravedlnený : J. Maling ( predseda KR SsZĽH )

 

Program zasadnutia:

1. Otvorenie

2. Kontrola úloh

3. Informácia o pripravenosti  súťaží SsZĽH 2017 / 2018

4. Informácia o priebehu seminára a školenia rozhodcov a

funkcionárov mimo ľadu v  pôsobnosti SsZĽH

5. Vyhodnotenie Konferencie SsZĽH 2017

6. Rôzne

 

Bod 1 – Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol Mgr. M. Marcinko, ktorý skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný.

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 02/2017/1

VV SsZĽH schvaľuje program zasadnutia VV SsZĽH.

Hlasovanie : Za – 5,  Proti : 0,          Zdržali sa : 0,

Bod 2 – Kontrola plnenia úloh

 

Kontrolu plnenia úloh zo Zápisu č. 1-17/18 zo zasadnutia VV SsZĽH dňa 15.06.2017 vykonal predseda SsZĽH Mgr. M. Marcinko  s  nasledujúcimi závermi :

 

a) splnené úlohy : ( zo zápisu VV SsZĽH č. 1-17/18 ) : všetky uložené úlohy boli splnené

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 02/2017/2

VV SsZĽH schvaľuje Zápis č. 1-17/18 zo zasadnutia VV SsZĽH dňa 15.06.2017.

Hlasovanie : Za – 5,  Proti : 0,          Zdržali sa : 0,

 

 

Bod 3 – Informácia o pripravenosti  súťaží SsZĽH 2017 / 2018

 

VV SsZĽH zobral na vedomie informáciu D. Mydla o pripravenosti súťaží a vydaní Rozpisu SsZĽH pre súťažní ročník 2017/2018. Rozpis súťaží bol vydaný v elektronickej podobe na webe SsZĽH.

V sezóne 2017/2018 štartuje v I. lige žiakov 9 družstiev, v II. lige žiakov 7 družstiev, MHK Blesky odhlásili pred súťažou družstvá starších a mladších žiakov a družstvo HP 4. ročníka.

V SDP 4. ročník štartuje 16 družstiev formou turnajových stretnutí a v SDP 3. ročník 14 družstiev.

 

Bod 4 – Informácia   o priebehu   seminára  a   školenia   rozhodcov  a  funkcionárov

mimo ľadu v  pôsobnosti SsZĽH

 

Vzhľadom na ospravedlnenie predsedu KR SsZĽH Jána Majlinga, VV SsZĽH zobral na vedomie informáciu D. Mydla o priebehu konania predsezónneho seminára rozhodcov a funkcionárov mimo ľadu v pôsobnosti SsZĽH v B. Bystrici dňa 19. – 20.08.2017. Seminára sa zúčastnilo 28 rozhodcov, z  toho bolo 11 nových uchádzačov a 86 funkcionárov mimo ľadu.

Rozhodcom aj funk. mimo ľadu boli vydané nové členské karty / preukazy /.

Dvaja rozhodcovia ĽH sa zúčastnili seminára v Košiciach.

 

Bod 5 – Vyhodnotenie Konferencie SsZĽH 2017

 

VV  SsZĽH  zobral  na  vedomie  informáciu predsedu SsZĽH Mgr. M. Marcinka o konaní Konferencie SsZĽH dňa 27.06.2017 v Banskej Bystrici.

Materiály z Konferencie 2017 – prez. listiny, správa mandátovej komisie, uznesenie a zápis / spolu 6 príloh / boli dňa 10.7.2017 emailom zaslané delegátom  Konferencie.

Bod 6 –  Rôzne

a) VV  SsZĽH schválil  pre súťažný ročník 2017/ 2018 zloženie  odborných komisií :

 

- súťažná            :  predseda  :  Erik  Neuzer,

členovia   : Mgr. Zdeněk Michna, Drahomír Mydlo

- disciplinárna     :  predseda : Ing. Martin Číž,

členovia  : Mgr. Zdeněk Michna, DrahomírMydlo

- trénerská           :  predseda : Koloman Bielečka

členovia : Mgr. Norbert Javorčík, Bc. Róbert Rehák

- rozhodcov         :  predseda : Ján Majling

členovia : Ing. Miroslav Valach, Bc. Marián Kontšek, Erik Neuzer

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 2/2017/3

VV SsZĽH schvaľuje pre súťažný ročník 2017/ 2018 zloženie  odborných komisií.

Hlasovanie : Za – 4,  Proti : 0,          Zdržali sa : 1,

Uznesenie VV SsZĽH č. 2/2017/4

b) VV SsZĽH schvaľuje úhradu cestovného pre Drahomíra Mydla osobným motorovým vozidlom za kilometrovné 0,20 € / km dňa 09. 8. 2017 z Brezna do Bratislavy a späť účelom účasti na vyhlásení Hokejista roka 2017.

Hlasovanie : Za – 5,   Proti : 0,    Zdržali sa : 0,

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 2/2017/5

c) VV SsZĽH schvaľuje úhradu cestovného pre Drahomíra Mydla osobným motorovým vozidlom za kilometrovné 0,20 € / km dňa 04. 9. 2017 z Brezna do Bratislavy a späť účelom účasti na rokovaní ohľadom regiónov a ďalšieho pôsobenia vo funkcii sekretára SsZĽH s prezidentom SZĽH Ing. M. Kohútom a gen. sekretárom SZĽH  JUDr. M. Valíčkom.

Hlasovanie : Za – 5,   Proti : 0,    Zdržali sa : 0,

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 2/2017/6

d) VV SsZĽH schvaľuje úhradu cestovného pre Ing. Ľuboša Jakubca osobným motorovým vozidlom za kilometrovné 0,20 € / km dňa 23. 06. 2017 z Martina do Bratislavy a späť účelom účasti na Kongrese SZĽH.

Hlasovanie : Za – 4,   Proti : 0,    Zdržali sa : 1,

 

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 2/2017/7

e) VV SsZĽH schvaľuje úhradu cestovného pre Ing. Ľuboša Jakubca osobným motorovým vozidlom za kilometrovné 0,20 € / km dňa 09. 08. 2017 z Martina do Bratislavy a späť účelom účasti na vyhlásení Hokejista roka 2017.

Hlasovanie : Za – 4,   Proti : 0,    Zdržali sa : 1,

 

Najbližšie   zasadnutie  VV  SsZĽH  uskutoční  v  budove  SZTK,  Partizánska  cesta  93, v Banskej Bystrici  dňa  18. októbra 2017 o 14.00 hod.

 

 

 

 

Zapísal:                                                                                  Za správnosť :

 

Drahomír Mydlo,  v. r.                                                         Mgr. Miroslav Marcinko, v. r.

sekretár SsZĽH                                                                        predseda SsZĽH