Z á p i s   č.  1 / 17 / 18

 

zo  zasadnutia  Výkonného výboru SsZĽH  v  Banskej  Bystrici  dňa  15.6 .2017

Prítomní :

Mgr. M. Marcinko ( predseda SsZĽH )

Ing. Ľ. Jakubec  ( člen ),

K. Bielečka ( člen )

D. Mydlo ( člen – sekretár SsZĽH )

R. Rehák ( člen ),

 

Neprítomní : Mgr. N. Javorčík (člen), M. Longauer ( podpredseda SsZĽH ),

 

 

Počet prítomných členov VV SsZĽH : 5 zo 7

 

Program : 1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia úloh

3. Organizačné zabezpečenie Konferencie SsZĽH 2017

4. Prerokovanie úloh pre zabezpečenie súťaží SsZĽH v súťažnom ročníku 2017 / 2018

5. Prerokovanie a schválenie plánu práce VV SsZĽH na II. polrok 2017

6. Rôzne

 

Bod 1 – Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol Mgr. M. Marcinko, ktorý skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný.

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 01/2017/1

VV SsZĽH schvaľuje program zasadnutia VV SsZĽH.

Hlasovanie : Za – 5,  Proti : 0,          Zdržali sa : 0,

 

Bod 2 – Kontrola plnenia úloh

 

Kontrolu plnenia úloh zo Zápisu č. 9-16/17 zo zasadnutia VV SsZĽH dňa 27.04.2017 vykonal sekretár SsZĽH D. Mydlo  s  nasledujúcimi závermi :

 

a) splnené úlohy : ( zo zápisu VV SsZĽH č. 9-16/17 ) : všetky uložené úlohy boli splnené

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 01/2017/2

VV SsZĽH schvaľuje Zápis č. 9-16/17 zo zasadnutia VV SsZĽH dňa 27.04.2017.

Hlasovanie : Za – 5,  Proti : 0,          Zdržali sa : 0,

 

Bod 3 - Organizačné zabezpečenie Konferencie SsZĽH 2017

 

VV SsZĽH zobral na vedomie informáciu D. Mydla o zabezpečení Konferencie SsZĽH 2017 s nasledovnými závermi :

 

  1. a) Konferencia sa uskutoční dňa 27.6.2017 zo začiatkom o 14,30 hod. v hotely Dixon v Banskej Bystrici – samostatná pozvánka.
  2. b) VV SsZĽH schválil počty hlasov  riadnych členov pre hlasovanie v Konferencie nasledovne :

 

6 hlasov   : HC ´05  B. Bystrica, HK  Brezno, HT MHk 32 L. Mikuláš, MHA  Martin, HK 95 P. Bystrica, MŠK  Púchov, HKm mládež – Zvolen, MsHKM Žilina,

5 hlasov   : HC Lučenec,

4 hlasy     : MHK Blesky Detva, HC 07 Detva, MHK Dolný Kubín, MHK Dubnica nad Váhom, MŠHK – mládež Prievidza, MHK Ružomberok,

3 hlasy     : HK ALTIS Námestovo,

2 hlasy     : HKM  Rimavská Sobota

 

Celkom  82  hlasov.

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 01/2017/3

VV SsZĽH schvaľuje počty hlasov riadnych členov pre hlasovanie v Konferencie SsZĽH dňa 27.04.2017.

Hlasovanie : Za – 5,  Proti : 0,          Zdržali sa : 0,

 

  1. c) VV SsZĽH schválil zloženie pracovných komisií :

Mandátová komisia :

Predseda :  Michal  Longauer

Členovia  : Ing. Peter  Žiačik

Peter  Matejka

 

Návrhová komisia :

Predseda : Koloman Bielečka

Členovia : Ing. Daniel  Rančák

Dušan  Pohorelec

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 01/2017/4

VV SsZĽH schvaľuje zloženie pracovných komisií pre  Konferenciu SsZĽH 2017.

 

Hlasovanie : Za – 5,  Proti : 0,          Zdržali sa : 0,

 

d) VV SsZĽH schválil Rokovací poriadok zasadnutia Konferencie SsZĽH dňa 27.6.2017.

Uznesenie VV SsZĽH č. 01/2017/5

VV SsZĽH schvaľuje Rokovací poriadok zasadnutia  Konferenciu SsZĽH 2017.

 

Hlasovanie : Za – 5,  Proti : 0,          Zdržali sa : 0,

VV SsZĽH sa oboznámil s požiadavkou zástupcu MHK  Ružomberok  p. Petra   Matejku k zmene programu Konferencie SsZĽH 2017.

  1. VV SsZĽH uložil predsedovi SsZĽH Mgr. M. Marcinkovi písomne vyrozumieť P. Matejku a hokejové kluby k danej požiadavke.   T : 20.6.2017

Uznesenie VV SsZĽH č. 01/2017/6

  1. VV SsZĽH schvaľuje písomne vyrozumieť P. Matejku a hokejové kluby k zmene programu Konferencie SsZĽH 2017 v znení :

 

- VV SsZĽH pripravil rokovanie Konferencie v zmysle platných Stanov SsZĽH.

- Voľba predsedu SsZĽH, členov VV a predsedu a členov revíznej komisie SsZĽH sa má uskutočniť v roku 2018, najneskôr do 30.6.2018 – v zmysle čl. XII, Stanov SsZĽH.

Hlasovanie : Za – 5,  Proti : 0,          Zdržali sa : 0,

Bod 4 - Prerokovanie úloh pre zabezpečenie súťaží SsZĽH  v súťažnom ročníku 2017 / 2018

T : 30.5.2016

a) VV SsZĽH zobral na vedomie informáciu D. Mydla ohľadom počtu záväzných prihlášok do súťaží riadených SsZĽH v ročníku 2017/2018. Do I. ligy starších a mladších žiakov sa prihlásilo so štyrmi družstvami / 8,7,6,5 ŠHT / 9 družstiev - BBY, BRE, LMI, LUC, MAA, PBY, PUCH, ZVO, ZIL a DUB /6+5/, do II. ligy starších a mladších žiakov sa prihlásilo s dvomi družstvami / 8+7/ a  /6+5, ŠHT / 8 družstiev – MHK Blesky Detva, HC 07 Detva, D. Kubín,  Námestovo, Prievidza, Rim. Sobota, Ružomberok a Dubnica /8+7/,  HP 4. ročník 16 družstiev a HP 3. ročník 12 družstiev. V SDP 4. ročník budú družstvá rozdelené    do štyroch skupín po 4 družstvá a v SDP 3. ročník družstvá budú rozdelené do troch skupín po 4 družstvá.

 

  1. VV SsZĽH schválil model súťaží pre súťažný ročník 2017/2018 a to :

- I. liga starších a mladších žiakov :

 

Hrací systém :

9 družstiev každý s každým, 2 x doma a 2 x vonku ( 36 kôl / 32 zápasov )

Hrací deň                 :    sobota   / SO /

Úradný začiatok      : o 09:00 hod. st. žiaci   (8/7.roč. ŠHT)

o 11:30 hod. st. žiaci   (6/5.roč. ŠHT)

Pondelok až piatok : o 14,30 a 17,00 hod.

Družstvá  / 8. ŠHT /  umiestnené  po  ukončení  súťaže  na  1.  a  2.  mieste  postupujú

na M – SR  starších  žiakov /  organizátor  SsZĽH /.


- II. liga starších a mladších žiakov :

Hrací systém :

8 družstiev každý s každým, 2 x doma a 2 x vonku ( 28 kôl / 28 zápasov )

Hrací deň                   :    nedeľa   / NE /

Úradný začiatok        : o 09:00 hod. st. žiaci   (8+7.roč. HT)

o 11:30 hod. st. žiaci   (6+5.roč. HT)

Pondelok až piatok : o 14,30 a 17,00 hod.

 

 

- HP 4. ročník :

 

V SDP 4. ročník budú družstvá rozdelené do štyroch skupín po 4 družstvá.

 

- HP 3. ročník :

 

V SDP 3. ročník družstvá budú rozdelené do troch skupín po 4 družstvá.

 

Bod 5 - Prerokovanie a schválenie plánu práce VV SsZĽH na II. polrok 2017

VV SsZĽH prerokoval a schválil Plán práce VV SsZĽH na II. polrok 2017.

Uznesenie VV SsZĽH č. 01/2017/7

VV SsZĽH schvaľuje Plán práce VV SsZĽH na II. polrok 2017.

Hlasovanie : Za – 5,  Proti : 0,          Zdržali sa : 0,

 

Bod 6 - Rôzne

 

VV SsZĽH schválil :

 

a) Úhradu  cestovného  pre  Martu Mojžišovú  osobným motorovým vozidlom  za kilometrovné  0,20 € / km  dňa 27.6.2017 zo Závadky nad Hronom do Banskej Bystrici a za  účelom  úhrady finančných prostriedkov spojených zo zasadnutím Konferencie SsZĽH, nakoľko v čase zasadnutia Konferencie čerpá dovolenku.

 

b) VV SsZĽH zobral na vedomie požiadavku zástupcu MHK Blesky Detva p. Dušana Pohorelca na zmenu modelu súťaže II. ligy žiakov a to, aby družstvo starších žiakov tvorili hráči  9. a 8. ročníka, družstvo mladších žiakov tvorili hráči  7. a 6. ročníka a hráči 5. ročníka hrali samostatne stretnutia.

Modely súťaží pre daný súťažný ročník schvaľuje Súťažná komisia SZĽH, regióny sú len poverené riadeným súťaží v danom regióne.

VV SsZĽH doporučuje uvedený návrh zaslať na SK SZĽH.

 

Najbližšie zasadnutie  VV SsZĽH sa uskutoční  v budove SFZ, Partizánska  cesta  93,v  B. Bystrici  dňa  24.8. 2017  o  14.00  hod.

 

Zapísal :                                                                        Za správnosť :

 

Drahomír  Mydlo, v.r.                                                Mgr. Miroslav Marcinko, v.r.

sekretár  SsZĽH                                                              predseda  SsZĽH