Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Z á p i s   č. 11  /  2 0 1 3 – 2 0 1 4


zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  14. 02. 2014.

Rozhodnutie č. 11 – 1/13-14 :

 

a) Na základe splnenia podmienok stanovených DP SZĽH, čl. 34 vyhovela  žiadosti hráča HC ´05 Banská Bystrica Alexa Marušku č RP 28391 o zmenu zvyšku nepodmienečného trestu uloženého DK SsZĽH, pod č. Rozhodnutia : 10 - 1/13-14 zo dňa 05.02.2014 a zmenila ho na  podmienečný trest 2 / dva / majstrovské zápasy na skúšobnú dobu 3 mesiace od 14.02.2014 s prerušením do súťažného ročníka 2014/2015.

b) Ukladá HC ´05 Banská Bystrica uhradiť na SsZĽH do 28.02.2014 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu zmeny disciplinárneho trestu menovanému hráčovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2013 / 2014, II. Ustanovenie, bod 3.

 

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle DP SZĽH, čl. 31.

 

 

 

Ján Ď u r a n a v. r. Drahomír M y d l o

predseda DK SsZĽH sekretár SsZĽH