Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Z á p i s  č. 3 / 2 0 1 3– 2 0 1 4

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽHv Banskej Bystrici dňa 18. 10. 2013

 

Rozhodnutie : 3 – 1/13-14

a) Trestá zapisovateľku HK ALTIS Námestovo pani Zuzanu Florkovú finančnou pokutou 10,00 € v zmysle DP SZĽH, čl. 9, písm. a) z dôvodu porušenia ustanovenia čl. 41 SP SZĽH a to, že v Zápise o stretnutí č. 11014 zo dňa 12.10.2013 družstiev HK ALTIS Námestovo – MHK Rimavská Sobota boli nesprávne uvedené čísla registračných preukazov hráčov s porovnaním s číslami uvedených na zozname hráčov  potvrdeného SsZĽH. Jedná sa o týchto hráčov : Ján Borák RP 27495 v zápise o stretnutí uvedené RP 27219, Damian Bíreš RP 27214 v zápise o stretnutí uvedené RP 27564.

Termín úhrady finančnej pokuty je do 04.11.2013.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá HK ALTIS Námestovo.

 

b) Ukladá HK ALTIS Námestovo na SsZĽH do 04.11.2013 poplatok disciplinárnej komisie 8,30 € za prerokovanie udelenia trestu zapisovateľke pani Zuzane Florkovej podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2013 - 2014, II. Ustanovenia, bod č. 3.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá HK ALTIS Námestovo.

 

Rozhodnutie : 3 – 2/13-14

a) Trestá zástupcu družstva HK ALTIS Námestovo Milana Štúra finančnou pokutou 10,00 € v zmysle DP SZĽH, čl. 9, písm. a) z dôvodu porušenia ustanovenia čl. 48 SP SZĽH a to, že v Zápise o stretnutí č. 11014 zo dňa 12.10.2013 družstiev HK ALTIS Námestovo – MHK Rimavská Sobota boli nesprávne uvedené čísla registračných preukazov hráčov s porovnaním  s číslami uvedených na zozname hráčov potvrdeného SsZĽH. Jedná sa o týchto hráčov : Ján Borák RP 27495 v zápise o stretnutí uvedené RP 27219, Damian Bíreš RP 27214 v zápise o stretnutí uvedené RP 27564. Termín  úhrady finančnej pokuty je do 04.11.2013.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá HK ALTIS Námestovo.

 

b) Ukladá HK ALTIS Námestovo na SsZĽH do 04.11.2013 poplatok disciplinárnej komisie 8,30 € za prerokovanie udelenia trestu zástupcovi družstva Milanovi Štúrovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2013 - 2014, II. Ustanovenia, bod č. 3.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá HK ALTIS Námestovo.

 

Rozhodnutie : 3 – 3/13-14

Ukladá rozhodcovi Mgr. Mariánovi Znakovi uhradiť do 04.11.2013 na SsZĽH pokutu vo výške paušálu t.j. 16,60 € podľa DP SZĽH, čl. 18, písm. a) z dôvodu zaslania nedostatočného vyplnenia Zápisu o stretnutí - nedostatočná kontrola dokladov pred zahájením majstrovského stretnutia č. 11014 zo dňa 12.10.2013 družstiev HK ALTIS Námestovo – MHK Riimavská Sobota, v ktorých boli nesprávne uvedené čísla registračných  preukazov hráčov s porovnaním s číslami uvedených na zozname hráčov potvrdeného SsZĽH. Jedná sa o týchto hráčov : Ján Borák RP 27495 v zápise o stretnutí uvedené RP 27219, Damian Bíreš RP 27214 v zápise o stretnutí uvedené RP 27564.

Rozhodnutie : 3 – 4/13-14

 

Ukladá rozhodcovi Milanovi Florekovi uhradiť do 04.11.2013 na SsZĽH pokutu vo výške paušálu t.j. 16,60 € podľa DP SZĽH, čl. 18, písm. a) z dôvodu zaslania nedostatočného vyplnenia Zápisu o stretnutí - nedostatočná kontrola dokladov pred zahájením majstrovského stretnutia č. 11014 zo dňa 12.10.2013 družstiev HK ALTIS Námestovo – MHK Rimavská Sobota, v ktorých boli nesprávne uvedené čísla registračných preukazov hráčov s porovnaním s číslami uvedených na zozname hráčov potvrdeného SsZĽH. Jedná sa o týchto hráčov : Ján Borák RP 27495 v zápise o stretnutí uvedené RP 27219, Damian Bíreš RP 27214 v zápise o stretnutí uvedené RP 27564.

 

 

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle

DP SZĽH, čl. 31.

 

 

 

Ján Ď u r a n a v. r. Drahomír M y d l o

predseda DK SsZĽH sekretár SsZĽH